ThaiPublica > Sustainability > Headline > 57 ปีกรุงไทย เดินหน้าสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management ตอบโจทย์ Zero Waste

57 ปีกรุงไทย เดินหน้าสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management ตอบโจทย์ Zero Waste

27 มีนาคม 2023


​ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวโครงการ Waste Management บริหารจัดการขยะภายในแบบครบวงจร สร้างสรรค์กิจกรรมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์ Zero Waste

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่ไม่ได้เน้นการสร้างผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทุกมิติ ในโอกาสธนาคารกรุงไทย ครบรอบ 57 ปี ได้เปิดตัวโครงการ Waste Management การบริหารจัดการขยะภายในธนาคาร ภายใต้แนวคิด Care for the World : แยกขยะเพื่อโลก โดยคัดแยกขยะ เพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์สินค้าจากขยะรีไซเคิล (Upcycling) ซึ่งใช้ระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลปริมาณและประเภทขยะผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถประเมินผลโครงการจากการวัดปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

ธนาคารเริ่มดำเนินโครงการ Waste Management ในพื้นที่ภาคใต้ 8 จังหวัด จำนวน 97 สาขา สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ หรือขวดพลาสติก PET ซึ่งคำนวณออกมาเป็นปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 20,000 กิโลกรัมคาร์บอน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึงกว่า 1,100 ต้น และในปีนี้ได้เริ่มกระบวนการจัดการขยะอย่างครบวงจรในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 อาคาร ได้แก่ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขุมวิท อาคารปทุมวัน และอาคารถนนศรีอยุธยา ก่อนขยายการดำเนินงานไปยังสาขาทั่วภูมิภาค พร้อมจัดอบรมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และกิจกรรมออนไลน์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในการช่วยลดและชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจก สอดรับกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2065

โครงการ Waste Management นับเป็นการต่อยอดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนานวัตกรรมเครื่อง Inno Waste เพื่อใช้แปรรูปเศษอาหารจากห้องอาหารธนาคารที่มีวันละกว่า 120 กิโลกรัม หรือเกือบ 28 ตันต่อปี ให้เป็นดินคุณภาพดี นำไปแจกจ่ายให้กับพนักงาน โรงเรียน และชุมชน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการติดตั้งตู้คืนขวดสะสมแต้ม (Relife Machine) จากโครงการ “กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนฟื้นคืนชีวิต” โดยเก็บขวดพลาสติก ที่สำนักงานใหญ่ และสาขา นำไปส่งต่อเพื่อผลิตเป็นเส้นใย Upcycle ทอเป็นจีวรพระ ชุด PPE เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งเก็บขวดพลาสติกได้แล้วกว่า 16,600 ใบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 146 กิโลกรัมคาร์บอน และจะมีการขยายการติดตั้งเครื่อง Relife Machine เพิ่มเติม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติก

ธนาคารกรุงไทยมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดของเสีย ลดการสร้างมลพิษ รวมถึงผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการภายในองค์กร ผ่านโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน