ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปตท.สผ. มุ่งสู่ Net Zero ปี 2050

ปตท.สผ. มุ่งสู่ Net Zero ปี 2050

16 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ครอบคลุม Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และ Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในปี 2065 ของประเทศไทย ทั้งยังตั้งเป้าหมายลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2030 ที่ร้อยละ 30 และในปี 2040 ที่ร้อยละ 50 เมื่อเทียบจากปีฐาน 2020 หลังจากได้บรรลุเป้าหมายลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่าร้อยละ 25 (จากปีฐาน 2012) ในปี 2022 ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดไว้ถึง 8 ปี โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายใต้แนวคิด EP Net Zero 2050 ดังนี้

Exploring for Lower Carbon E&P Portfolio เน้นลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติ และนำปัจจัยความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาพิจารณาในการลงทุน

Production and Planet in Balance พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต พร้อมผลักดันโครงการสำคัญ อาทิ โครงการ Carbon Capture and Storage เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปกักเก็บยังชั้นหินใต้ดิน ในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ในอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย โครงการ Carbon Capture and Utilization เพื่อศึกษาโอกาสในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าหรือวัสดุเพื่ออนาคต และ โครงการ Zero Routine Flare เพื่อนำก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากนี้ปตท.สผ. ยังตั้งเป้าปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสะสมกว่า 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2050