ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CMDF มอบทุน 31 โครงการ รวมกว่า 820 ล้านบาทปี’65 เดินหน้าสนับสนุนตลาดทุนไทยต่อเนื่อง

CMDF มอบทุน 31 โครงการ รวมกว่า 820 ล้านบาทปี’65 เดินหน้าสนับสนุนตลาดทุนไทยต่อเนื่อง

24 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เผยผลการสนับสนุนทุนปี 2565 แก่โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน 31 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 820 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องปี 2566 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตลาดทุน พร้อมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ CMDF ตั้งไว้

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า การดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา CMDF มุ่งเน้นโครงการที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนทั้งด้านพัฒนาการของตลาดทุนและด้านดิจิทัลเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups กว่า 2,000 รายผ่านโครงการของ LiVE Platform นอกจากนี้ หลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนได้เริ่มจัดทำและดำเนินการสู่สาธารณะในปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการทดลอง Rookie Investor League เกมจำลองการลงทุนในกองทุนของนักลงทุนมือใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน และยอดวิวความรู้ด้านการลงทุนกว่า 5 ล้านครั้ง โครงการเดอะสแตนดาร์ดถ่ายทอดความรู้ด้านความยั่งยืน ESG ในทุกมิติที่มียอดวิวกว่า 8 ล้านครั้ง โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Management Tool) มียอดวิวกว่า 6 ล้านครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเกิดประโยชน์สูงสุด​ เป็นต้น ผลลัพธ์จากโครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ CMDF เพื่อนำมาขยายผล ต่อยอด และยกระดับการพัฒนาตลาดทุนต่อไปในอนาคต โดยการอนุมัติทุนสนับสนุนในปี 2565 มีมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2564 และได้ขยายการให้ทุนที่ครอบคลุมทุก stakeholder มากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2565 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) ภายใต้ CMDF ซึ่งมีคณะที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน ได้สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนครบทุกมิติ มีงานวิชาการเชิงนโยบายนำเสนอต่อสาธารณะ 9 ชิ้นงาน ครอบคลุมการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดทุน อาทิ รายงานสมุดปกขาว Improving Thailand’s Capital Market Competitiveness and Efficiency ที่ CMDF ร่วมกับ McKinsey & Company (Thailand) Co. Ltd. รายงานสมุดปกขาว Capital Markets of ALL โดย สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) งานวิจัยและการพัฒนาดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสมุดปกขาวการศึกษาธุรกิจ Private Debt เพื่อศึกษาโอกาสให้มีรูปแบบการระดมทุนที่หลากหลาย โดย Deloitte Consulting

“คณะกรรมการ CMDF เชื่อว่าการสนับสนุนทุนของ CMDF จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในทุกมิติ เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2566 CMDF ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ควบคู่การผลักดันมุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย และส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนเพื่อสร้างโอกาสเติบโตและยกระดับตลาดทุนไทยสู่ระดับสากล” ดร. ประสารกล่าว

โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2563 – 2565) CMDF ได้อนุมัติสนับสนุนทุนทั้งสิ้น 84 โครงการ รวมมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ สามารถดูข้อมูลโครงการที่รับทุนได้ที่ www.cmdf.or.th/grant/result-announcement/

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 โดย CMDF มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ทั้งนี้ CMDF เปิดรับสมัครทุนตลอดทั้งปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล [email protected] หรือ LINE Official: @CMDF หรือโทร. 0 2009 9000