ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล

CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล

24 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุนไทย เปิดตัวโครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ (International Publication Bonus Scheme) เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือองค์กรลักษณะใกล้เคียงในประเทศไทยผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนไทยที่มีคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเผยแพร่ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทย ตั้งแต่ 2 มกราคม 2566 จนถึง 30 ธันวาคม 2570

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CMDF มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยด้านตลาดทุนไทยในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการผลิตงานวิจัยคุณภาพเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยแล้ว การผลักดันให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศจะช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยด้านตลาดทุนไทยให้เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเพิ่มการรับรู้ข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทยในต่างประเทศด้วย

โครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ (International Publication Bonus Scheme) สนับสนุนนักวิจัยที่มีหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในประเทศไทย และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อตามที่กำหนด (Eligible Journal) โดยจะได้รับเงินทุน 300,000-500,000 บาท โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2570

รายละเอียดโครงการ International Publication Bonus Scheme สามารถศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์ www.cmri.or.th ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ทาง LINE official: @CMDF หรือทาง email: [email protected]

เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน