ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CMDF ประกาศ Mercer คว้าทุนโครงการเพื่อประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย

CMDF ประกาศ Mercer คว้าทุนโครงการเพื่อประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย

14 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ประกาศให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย แก่บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mercer) หลังจากที่ประกาศให้ผู้สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-18 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF ในการพัฒนาตลาดทุนไทยในทุกมิติ

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำ โครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว คณะกรรมการ CMDF ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mercer) เพื่อจัดทำ รายงานการจัดอันดับกองทุนรวม (Fund Rating Report) สำหรับการประเมินความสามารถของกองทุนในการสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเมื่อเทียบกับตัวเทียบวัด เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากมิติที่มีในปัจจุบันที่เน้นผลถึงการดำเนินงานในอดีตเป็นหลัก โดยโครงการนี้จะช่วยให้ตลาดทุนไทยมี Fund Rating Report ที่มีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ การส่งเสริมให้กองทุนไทยเป็นที่รู้จักแก่ ผู้ลงทุนต่างประเทศจะเป็นส่งผลทางอ้อมสำหรับโครงการนี้อีกด้วย

โครงการนี้เป็นโครงการทดลองระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2568 เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยที่มีการบริหารเชิงรุก (active management) มีรายงานบทวิเคราะห์กองทุนอย่างสมบูรณ์ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายงาน Mercer FundWatchTM จะเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th คาดว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการ CMDF คาดว่าโครงการจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย CMDF คาดหวังว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีกองทุนรวมหุ้นไทยที่มีการบริหารเชิงรุกจะเข้าร่วมโครงการประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและยกระดับตลาดทุนไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CMDF ได้ประกาศให้ทุนหลากหลายโครงการ และยังคงเปิดรับสมัครทุนตลอดทั้งปี ปีละ 4 ครั้ง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน https://www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล [email protected] โทร. 02-009-9000