ThaiPublica > ประเด็นร้อน > BCG in Action > KKIC จับมือกลุ่มมิตรผลพร้อม 50 พันธมิตร จัดงาน Isan BCG Expo 2022

KKIC จับมือกลุ่มมิตรผลพร้อม 50 พันธมิตร จัดงาน Isan BCG Expo 2022

9 พฤศจิกายน 2022KKIC จับมือกลุ่มมิตรผล รวมพลัง 50 พันธมิตร ภาครัฐและเอกชน จัดงาน Isan BCG Expo 2022 สร้าง ‘อีสาน’ ศูนย์กลางขับเคลื่อน BCG ทั่วอาเซียน เร่งพัฒนานวัตกรรมยั่งยืน ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นดันเศรษฐกิจฐานรากโตยั่งยืน

8 พฤศจิกายน 2565 – กรุงเทพฯ: KKIC หรือ Khon Kaen Innovation Center จับมือกลุ่มมิตรผล ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ผนึกพลังขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG จัดงาน Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าผลักดัน ‘อีสาน’ ให้เป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้ทัดเทียมระดับสากลผสานจุดแข็งชูอัตลักษณ์ในท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า เมื่อโลกกำลังเผชิญความท้าทายกับวิกฤตซ้ำซ้อนและใกล้ตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโลกรวน วิกฤตพลังงาน ภาวะเงินเฟ้อ ขาดแคลนอาหาร และสังคมเหลื่อมล้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างมาก ดังนั้น การปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ และความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยส่งเสริมให้ภาคการผลิต การค้า การลงทุนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based development) เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการกระจายความเจริญ โดยเฉพาะในภาคอีสานที่มีศักยภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งเป็นแหล่งแรงงาน และการค้าชายแดนที่สำคัญ

“หนึ่งในเป้าหมายหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอีสาน คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีหมุนเวียน และเทคโนโลยีเขียว (BCG) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน แต่อย่างไรก็ตาม การประสานสามความร่วมมือทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะเป็นพลังร่วมที่จะขับเคลื่อนอีสานให้หลุดพ้นจากความยากจนและก้าวสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน”

นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KKIC) กล่าวเสริมว่า “KKIC ร่วมมือกับพันธมิตร ภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 50 ราย อาทิ กลุ่มมิตรผล, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด, บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ส จำกัด, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด, โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น จัดงาน Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อขยายพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งแรกในภาคอีสาน ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ พร้อมผลักดัน และสร้างให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน จากศักยภาพและความพร้อมของภาคอีสานที่เหมาะสมในการพัฒนาเทคโนโลยี และสังคมสีเขียวตาม BCG model เนื่องจาก มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร และความพร้อมของแรงงาน รวมถึง เป็นพื้นที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง และจีนตอนใต้ผ่าน ASEAN Highway และรถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลาง และเป็นประตูสู่ภาคอีสานที่เป็นเมืองแห่งการศึกษา และเป็นศูนย์รวมโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง

“Khon Kaen Innovation Center หรือ (KKIC) ศูนย์รวมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร และการเกษตร รวมไปถึงดำเนินแนวทางตามเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการนำวัสดุเหลือใช้สร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเปิดกว้างด้านความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสนับสนุนพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งจากจุดแข็งที่มีของชุมชน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้ยกระดับชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี”

สำหรับงาน Isan BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด Collaboration | “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565 ณ Khon Kaen Innovation Center จังหวัดขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ อาทิ ย่านศรีจันทร์, เทศบาลเมืองนครขอนแก่น และถนนไก่ย่าง โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 62,500 ตารางเมตร จัดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนา ‘อีสาน’ ศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผ่านโซนต่าง ๆ อาทิ Creative, Innovative และ Green

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังจัดให้มีเวที ‘Isan BCG Forum 2022’ International Forum รวมถึงเวที Talk ที่เจาะลึกถึง BCG ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างน่าสนใจ และเวที Smart Farming โดยสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (Thai Organic Consumer Association) หรือ TOCA โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ รวมกว่า 80 ท่าน กว่า 40 Sessions เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG ตั้งแต่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และชุมชน สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจ ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน ‘Isan BCG Expo 2022’ งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ในครั้งนี้ จะสามารถส่งเป็นแรงผลักดันและพลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผล เป็นฟันเฟืองสำคัญที่เข้มแข็งต่อการเดินหน้าในภาคธุรกิจ ภาคสังคม ต่อยอดและยกระดับให้ทุกมิติของชุมชน สังคม และประเทศ ขยับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม” นายกวิน กล่าว