ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > สภาพัฒน์รวมพลังเครือข่ายเดินหน้า SDGs ไทย… “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

สภาพัฒน์รวมพลังเครือข่ายเดินหน้า SDGs ไทย… “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

1 ตุลาคม 2022


สภาพัฒน์จับมือภาคีเครือข่าย 40 องค์กร จัดงาน “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” รวมพลังจากทุกภาคส่วนเดินหน้า SDGs ไทยให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย

​เมื่อวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 องค์กรจัดงานก้าวพอดี 2565 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้เรื่องผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางดำเนินงานเรื่อง SDGs ที่จะเกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

​งานก้าวพอดี 2565 ได้มีการจัดเวทีเสวนาใน9 หัวข้อ ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนSDGs ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ครอบคลุมทั้งประเด็นเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเชิงสถาบัน โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมมากกว่า 50 คน อาทิ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศ นางสาวปริม จิตจรุงพรประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง และรศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในช่วงกล่าวเปิดการงานฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง SDGs กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันและการสร้างความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 4 วัน มีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน SDGs จำนวนมากร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนา อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสหประชาชาติประจำประเทศไทย ทำให้สาธารณชนได้ทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ดำเนินการ SDGs ได้หารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติระหว่างผู้จัดนิทรรศการด้วยกัน

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมนิทรรศการยังมีการเปิดบูธพิเศษให้แก่ร้าน Cook & Coff @ บางขวาง ซึ่งเป็นร้านกาแฟจากเรือนจำกลางบางขวางมาให้ผู้เข้าชมงานได้ลิ้มลองรสชาติเครื่องดื่มรสชาติดีพร้อมกับอุดหนุนเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง/อดีตผู้ต้องขัง

​นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การเสวนาเวทีย่อย 5 เวทีโดยเน้นการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อน SDGs จากผู้ปฏิบัติจริงจากหลายภาคส่วน การจัดแสดงและพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ร่วมส่งผลงานประกวดในหัวข้อ “พลิกโฉมประเทศ ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้ชนะรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับผู้ชนะเลิศการประกวดภาพระดับมัธยมปลาย ได้แก่ น.ส.วิภาวี เอกไพรัตน์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในชื่อภาพ “การศึกษาก้าวหน้า เศรษฐกิจพัฒนา ธรรมชาติยั่งยืน” และผู้ชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาได้แก่ นายธนพล ตาภูเขียว จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในชื่อภาพ “เส้นทางสู่อนาคต”

การจัดการแสดงเวทีกลางแจ้ง “Inclusive Space and Thailand in 2030: Music For All” ของกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษแห่งวง Downsyndrom Bangkok – Trisomy 21 (DBK-T21) ที่สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือโดยกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Culture with LGBTQ+) โดยวงม้งไซเบอร์ และการแสดงดนตรีของวง Cook & Coff @ บางขวาง โดยกลุ่มผู้ต้องขัง/อดีตผู้ต้องขัง ที่สนับสนุนโดยกรมราชทัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่อง SDGs มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งโอกาสที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

​รับชมกิจกรรมต่างของงานฯ ย้อนหลังได้ที่sdgs.nesdc.go.th และช่อง YouTube SDGsThailand