ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor”

IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor”

31 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลเกียรติยศ  แห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจ  มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัท  จดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRPC ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ป้ายคำ :