ThaiPublica > เกาะกระแส > “กรุงไทย-กรมบัญชีกลาง” เปิดตัวระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP หนุน SMEs/ Startup แข่งได้ ‘รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส’

“กรุงไทย-กรมบัญชีกลาง” เปิดตัวระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP หนุน SMEs/ Startup แข่งได้ ‘รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส’

23 สิงหาคม 2022


​ธนาคารกรุงไทย จับมือ กรมบัญชีกลาง เปิดตัว e-GP Transformation for Thailand’s Future “ติดปีกธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่อนาคต” นำแอปฯ เป๋าตังและเทคโนโลยี Blockchain ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลคู่ค้าภาครัฐผ่านระบบ “PromptBiz” สนับสนุนคู่ค้าภาครัฐเข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลครบวงจร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โครงการ e-GP Transformation for Thailand’s Future ถือเป็นความร่วมมือสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการเข้ามาเป็นผู้ค้าภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลจากภาคธนาคารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนและนำพาเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่ากรมบัญชีกลางได้ให้ความสำคัญและผลักดันในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นในการให้บริการของกรมบัญชีกลางมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับทางธนาคารกรุงไทย นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาช่วยเพิ่มความโปร่งใสและปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลเสนอราคา และมีการนำเทคโนโลยี Smart Contract มาควบคุมและเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดเข้าถึงข้อมูลการเสนอราคาได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอราคา

นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มาช่วยยืนยันตัวตนผู้ค้าภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อมุ่งหวังให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด มีความคล่องตัว รวดเร็ว และทั่วถึง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อันจะทำให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

โครงการ e-GP Transformation for Thailand’s Future ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับธุรกิจ SMEs ที่เป็นผู้ค้าภาครัฐกว่า 3 แสนราย ให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาคธนาคารมากขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบ e-GP ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเป็นคู่สัญญาของผู้ประกอบการที่ได้รับงานภาครัฐ เข้าสู่ระบบมาตรฐานกลาง อย่าง Smart Financial and Payment Infrastructure (“SFPI”) หรือที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “PromptBiz” ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมการค้าในรูปแบบดิจิทัลและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยด้วยเทคโนโลยี และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างทัดเทียม

ดังนั้น โครงการนี้ถือเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ โดยมุ่งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ และยกระดับการทำธุรกรรมการค้ากับภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการคลังในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และโปร่งใส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามยุทธศาสตร์ X2G2X ของธนาคาร โดยธนาคารได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางพัฒนาโครงการ e-GP Transformation for Thailand’s Future เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมติดปีกธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่อนาคต ด้วยโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านโครงการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ต่อยอดเชื่อมโยงกับ “PromptBiz” สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าให้เป็นดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงินของภาคธุรกิจเข้ากับข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินและระบบภาษีของภาครัฐ แก้ Pain Point การทำธุรกิจแบบเดิมที่ใช้เอกสารกระดาษ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ ผ่าน Digital Supply Chain Finance

“ธนาคาร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”