ThaiPublica > เกาะกระแส > ThaiPublica Forum วาระขึ้นปีที่ 12 : “สร้างภูมิคุ้มกันประเทศไทย”

ThaiPublica Forum วาระขึ้นปีที่ 12 : “สร้างภูมิคุ้มกันประเทศไทย”

1 มิถุนายน 2022


ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org ได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันประเทศไทย” เพื่อระดมความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง แนวทางในขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย

เนื่องจากโลกที่วิกฤติและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยีของโลกที่ซับซ้อน และการพึ่งพาอาศัยกันได้ การแพร่ระบาดโควิด -19 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในทุกภาคส่วน พร้อมกับการปฏิรูประบบใหม่ที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้น รวมทั้งความเปราะบางของโลกาภิวัตน์ ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาเชิงโครงสร้าง ล้วนเป็นเหตุผลที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

สำหรับงานสัมมนา “สร้างภูมิคุ้มกันประเทศไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. โรงแรม JW MARRIOTT HOTEL BANGKOK โดยมีวิทยากรดังนี้

ปาฐกถาพิเศษ “สร้างภูมิคุ้มประเทศไทย” โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเสวนาพิเศษบนโจทย์ใหญ่ “Future Together” โดย
1. คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการค้าไทย
2. ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
3. คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย
กรรมการอำนวยการ บริษัท Strategy613 จำกัด
4. ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิสเซินฟิลด์ (Listen Field Inc.)

สำหรับท่านที่สนใจรับฟังการสัมมนา สามารถรับชม Live ได้ที่ FB Thaipublica เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย และการรับมือกับความท้าทายในอนาคต ไปกับสำนักข่าวไทยพับลิก้า สื่อเพื่อความโปร่งใสและยั่งยืน

#BuldingAFutureTogether #ThaiPublica12thYears #สื่อเพื่อความโปร่งใสและยั่งยืน