ThaiPublica > เกาะกระแส > กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ”เป็นผู้ว่า กทม.

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ”เป็นผู้ว่า กทม.

31 พฤษภาคม 2022


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งการประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

วันนี้(31 พ.ค.) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควร ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ราย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ราย คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ราย ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ราย

  • คนกรุงฯเทคะแนนให้ “ชัชชาติ” เป็นผู้ว่าฯคนที่ 17… “ผมพร้อมเป็นผู้ว่าฯของทุกคนที่ใส่แว่นหลายสี”
  • อนึ่ง การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงาน ผลการนับคะแนน เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ ต้องดําเนินการ “ตรวจสอบเบื้องต้น” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร และรายงานของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป