ThaiPublica > เกาะกระแส > “อาคเนย์ฯ” ฟ้องศาลปกครอง ถอนคำสั่ง คปภ. – ห้ามยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ”

“อาคเนย์ฯ” ฟ้องศาลปกครอง ถอนคำสั่ง คปภ. – ห้ามยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ”

13 มกราคม 2022


“อาคเนย์ประกันภัย” ฟ้องศาลปกครองกลาง เพิกถอนคำสั่ง คปภ. – สั่งห้ามบริษัทประกันภัย ยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไต่สวนนัดแรก 14 ม.ค.2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

หลังจากที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยสั่งห้ามบริษัท ประกันภัย ใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ที่บริษัทประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ คปภ.จะมีคำสั่งดังกล่าวนี้ ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ฯ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ดังกล่าว และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม เว้นแต่จะปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยกระทำการทุจริต หรือ ฉ้อฉลประกันภัย เพื่อขอรับค่าผลประโยชน์จากการทำประกันภัยโควิด ฯ ดังกล่าวนั้น

  • คปภ.ออกคำสั่งยกเลิก การใช้สิทธิของ “บริษัทประกัน” บอกเลิกกรมธรรม์โควิด
  • ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้อง) ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 44/2565 กรณีเลขาธิการ คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 สั่งห้ามบริษัทประกันภัย ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โควิดฯ แบบเจอ จ่าย จบ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ อาจเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลปกครองกลาง พิจารณาเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว โดยศาลปกครองกลาง นัดคู่ความมาไต่สวนนัดแรกในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

    รายงานข่าวจาก คปภ. กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ เวลา 8.30 น. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนเข้าชี้แจ้งต่อศาลปกครอง โดย เลขาธิการ คปภ. ยืนยันว่า การออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 สั่งห้ามบริษัทประกันภัย บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ฯ แบบ ‘เจอ จ่าย จบ’ เป็นดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย 2535 ซึ่งระบุว่า “…แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ เมื่อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ยกเลิกแบบ หรือ ข้อความนั้นบางส่วน หรือ ทั้งหมดก็ได้…”

    หากบริษัทประกันภัยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ตามขั้นตอนของกฎหมายสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ และเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับคำตอบแล้ว ไม่เป็นที่น่าพอใจ สามารถไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนได้ ซึ่งตรงนี้เป็นสิทธิของบริษัทประกันภัย แต่ในส่วนของ คปภ.ขอทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 10 ล้านกรมธรรม์ต่อไป