ThaiPublica > เกาะกระแส > คปภ.ออกคำสั่งยกเลิก การใช้สิทธิของ “บริษัทประกัน” บอกเลิกกรมธรรม์โควิด

คปภ.ออกคำสั่งยกเลิก การใช้สิทธิของ “บริษัทประกัน” บอกเลิกกรมธรรม์โควิด

16 กรกฎาคม 2021


ในวันที่ 16 กรกฏาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้มีคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

โดยระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก และประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงอาจมีมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคต เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรมประกันภัย COVID-2019 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้ “กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสารแนบท้าย ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความร่วมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริต หรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้คำสั่งของคปภ.ได้ออกมาหลังจาก บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดในช่วงเช้าของวันนี้ (16 กรกฏาคม 2564)

สินมั่นคงแจ้งยกเลิกประกันโควิด

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขออภัยลูกค้าจากการที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดไว้บนเว็บไซต์ โดยมีข้อความว่า

ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 IN 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน  การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว สินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

คำถามสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์จะได้รับการคืนค่าเบี้ยประกันจากบริษัทฯ อย่างไร เมื่อใด และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ตอบ : กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับมีผลเมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป และ บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน การคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะโอนคืนให้ผ่านทาง Prompt Pay หรือ บัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือ เป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้เอาประกัน
2. ลูกค้าจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า จะได้รับคืนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนเท่าไร
ตอบ : ท่านสามารถไปที่ www.SMK.co.th/covid_insurance.aspx หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างวิธีการคำนวณคืนเบี้ยประกันภัย

3. กรณีลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในระยะเวลาที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการคืนเงินค่าเบี้ยประกัน หรือไม่
ตอบ : บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกัน โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน จึงทำให้ค่าเบี้ยประกันที่คืนอาจจะมีจำนวนต่างกันได้ ท่านสามารถไปที่ www.SMK.co.th/covid_insurance.aspx หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างวิธีการคำนวณคืนเบี้ยประกันภัย

4. ทำไมบริษัทฯ จึงยกเลิกกรมธรรม์นี้
ตอบ : ผลจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด การตัดสินใจบอกเลิกกรมธรรม์นี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการใช้มาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว

5. การที่บริษัทฯ ยกเลิกกรมธรรม์นี้จะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ลูกค้าถืออยู่หรือไม่
ตอบ : ไม่มีผลต่อกรมธรรม์อื่น เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ที่มีผลบังคับอยู่ บริษัทฯ ยังคงให้ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของกรมธรรม์นั้นต่อไป

6. หากลูกค้าติดเชื้อไวรัสโควิด หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกกรมธรรม์จากบริษัทฯ จะยังได้รับสิทธิคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ทำไว้หรือไม่
ตอบ : กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ได้มีผลสิ้นสุดทันที เพราะกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับหนังสือเป็นต้นไป

7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือย้ายแผนประกันไปแผนประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังมีได้หรือไม่
ตอบ :
บริษัทฯ ได้หยุดการขายประกันโควิด ทุกแบบแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ย้ายแผนประกันภัยได้อีก

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโทร. 02-378-7878