ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “วังจันทร์วัลเลย์” Smart City เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของไทย

“วังจันทร์วัลเลย์” Smart City เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของไทย

24 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศและตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ วังจันทร์วัลเลย์ (WANGCHAN VALLEY) เป็น 1 ใน 15 โครงการที่ผ่านการรับรอง การเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 1.มีการกำหนดพื้นที่และเป้าหมายชัดเจน 2.มีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3.มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองที่ปลอดภัย 4.มีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 7 ด้าน และ 5.มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

วังจันทร์วัลเลย์ มีพื้นที่กว่า 3,454 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นโครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform ที่ตั้งเป้าเป็นเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่สำคัญ ได้แก่

1.พื้นที่เพื่อการศึกษา (Education Zone)

2.พื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone)

3.พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ที่พักอาศัยและสันทนาการ (Community Zone) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นต้นแบบ ‘เมืองอัจฉริยะ’ (Smart City) ครบทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

  1.Smart Environment
  2.Smart Governance
  3.Smart Mobility
  4.Smart Energy
  5.Smart Economy
  6.Smart Living
  7.Smart People

ภายใต้ศักยภาพของพื้นที่และความร่วมมือจากพันธมิตรในทุกภาคส่วนที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยยกระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้ทัดเทียมสากล และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในระดับภูมิภาคได้ต่อไปในอนาคต