ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอสซีจี และเอสซีจีพี รับรางวัล “SET Awards 2021” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน-ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

เอสซีจี และเอสซีจีพี รับรางวัล “SET Awards 2021” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน-ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

5 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัลจากเวที “SET Awards 2021”

เอสซีจี โดย นายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัลจากเวที “SET Awards 2021” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล “ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน” (SET Sustainability Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเอสซีจีได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) อีกทั้ง เอสซีจีพี โดย นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีพี ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ในประเภท Rising Star Sustainability Awards บริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมทั้ง ยังได้รับ รางวัล Business Excellence ในประเภท Best Deal of the Year Awards ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท

ทั้ง 4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทั้งเอสซีจีและเอสซีจีพี ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างสมดุลและประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance – ESG) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

นายวิชาญ จิตร์ภัคดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด หรือเอสซีจีพี

โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า รวมทั้งการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ยกระดับกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนไทย

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของเอสซีจีได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel