ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > สกพอ.จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง เพิ่มทักษะการสอนภาษา ตปท.-ปั้น“ครูต้นแบบ”ในพื้นที่ ‘อีอีซี’

สกพอ.จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง เพิ่มทักษะการสอนภาษา ตปท.-ปั้น“ครูต้นแบบ”ในพื้นที่ ‘อีอีซี’

27 สิงหาคม 2021


สกพอ.จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง เพิ่มทักษะการสอนภาษาจีน-อังกฤษ สร้าง “ครูต้นแบบ” ในพื้นที่อีอีซี-เร่งผลิตบุคลากรคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศพัฒนาครูผู้สอน ต้นแบบ และนักเรียนในเขตพื้นที่ อีอีซี (การใช้ภาษาอังกฤษ – จีน) เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับสากล โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้บริหารกองทุนอีอีซี พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 (ชลบุรี ระยอง) ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)กล่าวว่า ความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษา การพัฒนาเทคนิคการสอน และเพิ่มเติมองค์ความรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่ครู สร้างเครือข่ายของครูในพื้นที่อีอีซี ให้เป็นครูต้นแบบและขยายผลองค์ความรู้ ไปยังครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสร้างโรงเรียนต้นแบบและครูต้นแบบในสัตหีบ และพื้นที่รอบเมืองการบิน ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานครู มาตรฐานการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาภายในพื้นที่อีอีซีสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการพัฒนาครูแบบครบองค์มิติ ในรูปแบบ Train the Trainer ที่จะยกระดับคุณภาพและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของบุคลากร จึงพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมกันจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาและยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อีอีซี สามารถต่อยอดไปสู่การเร่งขับเคลื่อนทักษะบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ อีอีซีโมเดล ต่อไป

ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้บริหารกองทุนอีอีซี กล่าวว่า อีอีซี และสถาบันการศึกษา พร้อมจะทำงานเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มครู และนักเรียนในพื้นที่อีอีซี ตามโครงการ ฯ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยความร่วมมือ ฯ ครั้งนี้ เป็นการนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษา จากความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูชนบท ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาของโรงเรียน ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐานระดับสากล มานานกว่า 15 ปี โดยจะนำโมเดลความสำเร็จมาต่อยอดขยายผลกับการพัฒนาครูในพื้นที่อีอีซี ร่วมกับเทคนิคการสอนและชุดเครื่องมือสื่อการสอนที่ทันสมัยมาเพิ่มเติมองค์ความรู้ครบทุกมิติ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษา (Advisor) เป็นโค้ช (Coaching) และเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ตลอดโครงการ เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จริง และนำไปสู่คุณภาพการสอนระดับมัธยมของโรงเรียน เป็นการเสริมความแข็งแกร่ง ยกระดับคุณภาพครู นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่อีอีซี เพื่อให้อีอีซีเป็นต้นแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ