ThaiPublica > เกาะกระแส > ACT จี้นายกฯสั่งทบทวนประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือ – อีสาน

ACT จี้นายกฯสั่งทบทวนประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือ – อีสาน

6 กรกฎาคม 2021


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกแถลงการณ์ เรียกร้องนายกฯสั่งทบทวนประมูลรถไฟทางคู่ สายเหนือ – อีสาน ระบุสังคมยังแคลงใจ เกิดข้อครหามากมาย หวั่นกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคตของ “การคอร์รัปชันที่ถูกต้องตามขั้นตอน”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความจริงใจในการทบทวนการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสาน โดยเนื้อหาในแถลงกาณ์ระบุ ดังนี้ ก่อนอื่นใดองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 3 กรณีสำคัญในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คือ ทบทวนการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ แสดงจุดยืนคัดค้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ มาตรา 185 และการมีมติ ครม. กำหนดทุกหน่วยงานรัฐต้องใช้ “ข้อตกลงคุณธรรม” ในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกประเภท

อย่างไรก็ตามขณะนี้สังคมยังมีความแคลงใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประมูลรถไฟทางคู่ สายเหนือและสายอีสาน รวม 5 สัญญา ที่เกิดข้อครหาว่า มีการล็อคสเปก ฮั้วประมูลและเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม โดยตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนการประมูลครั้งนี้ได้มียกเลิกมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน ตามที่ครม.เคยมีมติ เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่วางกรอบแนวทางส่งเสริมให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรีไว้ชัดเจนดีแล้ว ส่งผลให้ทีโออาร์และกติกาการประมูลครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ และนำไปสู่ข้อครหาที่น่าอัปยศอดสูดังกล่าว

การยกเลิกมาตรการป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างฯ และพฤติกรรมที่ปรากฏในการประมูลครั้งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคตของ “การคอร์รัปชันที่ถูกต้องตามขั้นตอน” ที่ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยและนานาชาติ ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ไว้ทั้งวาระแห่งชาติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งหมดนี้ย่อมเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่จะส่งผลต่อ การประเมินดัชนีคอร์รัปชันโลก (CPI) และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การเสื่อมศรัทธาต่อคณะรัฐบาลที่เคยวางตัวเป็นความคาดหวังของสังคม ไม่มีความเลวร้ายใดจะส่งผลถึงการคดโกงชาติเท่ากับการปล่อยให้มีระบบอุปถัมภ์ การให้โอกาสพวกพ้องอย่างไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตกถึงคนส่วนใหญ่ของชาติ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงใคร่เรียนขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการใช้อำนาจบริหาร ได้โปรดพิจารณาสั่งการให้มีการทบทวนการประมูลดังกล่าวอย่างละเอียดรอบครอบและสมเหตุสมผลด้วยความจริงใจจริงจัง พร้อมนำมาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่เหมาะสมชัดเจนมาใช้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินอย่างมีจุดยืนที่มั่นคงด้วยศักดิ์ศรีของผู้นำที่ยึดมั่นในความสุจริตเป็นกลางอย่างที่สุด ก่อนที่สังคมจะเปลี่ยนจากวิกฤติศรัทธาเป็นการเคลื่อนไหวที่ประชาชนต้องลุกมาดูแลผลประโยชน์ของชาติด้วยตนเอง