ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > สาธารณสุขได้งบ 25,825 ล้าน ใช้สู้โควิด 5 แผนงาน 39 โครงการ

สาธารณสุขได้งบ 25,825 ล้าน ใช้สู้โควิด 5 แผนงาน 39 โครงการ

29 เมษายน 2021


กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้ฯ 25,825.88 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 2.6% ของวงเงินกู้รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท (พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563) โดยงบประมาณก้อนนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับมีวัตถุประสงค์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เช่น จัดซื้อยา วัคซีน เวชภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรคให้บุคลากรและผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เตรียมหอผู้ป่วย/โรงพยาบาลสนามรวมทั้งจ่ายเป็นค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งงบประมาณไว้ใช้สำหรับ 39 โครงการ โดยเป็นโครงการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  25,175.32 ล้านบาท และหน่วยงานนอก (แต่ได้รับงบจากกระทรวงสธ.เพื่อใช้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข) ได้แก่ กระทรวง อว., โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ, โรงพยาบาลตำรวจ, สำนักอนามัย กทม. จำนวน 650.56 ล้าน

จากงบรวมกว่า 2.5 หมื่นล้าน แบ่งเป็น 5 แผนงาน ได้แก่

  • ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย อสม. 4,726.38 ล้านบาท
  • จัดหายา วัคซีน ห้องปฏิบัติการ โดยกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีน  2,655.30 ล้านบาท
  • การบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและการวิจัย โดย สปสช. 6,764.90 ล้านบาท
  • เตรียมสถานพยาบาลในการรักษาและกักตัวผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ 10,182.73 ล้านบาท
  • รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาด 1,496.57 ล้านบาท

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินไปแล้ว 13 โครงการ วงเงิน 17,610.48 ล้านบาท ได้แก่ ค่าบริการสาธารณสุข, ค่าตอบแทน อสม./อุปกรณ์ห้องแยกโรค, พัฒนาระบบบริการสุขภาพ, จัดซื้อชุดPPE, Isolation Gown, N 95, Mask, วัคซีนโควิด 19, วัสดุควบคุมป้องกันโรค, เครื่องฉายรังสีรักษา, พัฒนาห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/คุณภาพวัคซีน และค่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 5,859.92 ล้านบาท คิดเป็น 33.28 % ทั้งนี้ ยังมีโครงการที่รอจัดสรรอีก 26 โครงการ วงเงิน 8,215.40 ล้านบาท และมีวงเงินเหลือ 19,174.12 ล้านบาท