ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BKI จัดเต็มความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง

BKI จัดเต็มความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพผู้ป่วยใน จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง

5 มีนาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคได้ให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางการระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จึงได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแผนผู้ป่วยใน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม เพื่อลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริงภายใต้วงเงินของทุนประกันภัย รวมทั้งยังให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล และเพื่อเพิ่มทางเลือกตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนประกันภัยที่สามารถเลือกได้ 3 แผน ผลประโยชน์สูงสุด 1,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

  • ผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงภายใต้วงเงินของทุนประกันภัยตามแผน สูงสุด 1,000,000 บาท
  • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ภายใต้ความคุ้มครองของแผนประกันภัย สูงสุด 16,000 บาท
  • มีแผนประกันภัย 3 แผนให้เลือกตามความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

โดยสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแผนผู้ป่วยในเพิ่มเติมได้ที่ bangkokinsurance.com หรือสอบถามที่โทร. 0 2285 8888