ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > ผนึกกำลัง หนุนเอสเอ็มอีใช้ Robot & Automation

ผนึกกำลัง หนุนเอสเอ็มอีใช้ Robot & Automation

18 มกราคม 2021


เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คือหัวรถจักรใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ตลอดจนด้านโทรคมนาคม 5G เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาในอนาคต

นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้ว อีอีซียังได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดของอีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot & Automation) เพราะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของการผลิต สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีใน 3 ด้าน ได้แก่ เงินสนับสนุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เอสเอ็มอีในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สกพอ. จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการส่งเสริมเอสเอ็มอีในพื้นที่อีอีซี จำนวน 50 ราย ให้นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต โดย สสว. จะให้เงินช่วยเหลือในการเปลี่ยนมาใช้ระบบหุ่นยนต์รายละ 2.5 แสนบาท และเอสเอ็มอีจ่ายสมทบเองอีก 2.5 แสนบาท หรือจะจ่ายมากกว่านี้โดยจะเริมโครงการนี้ได้ภายในเดือนม.ค. 2564

นอกจากนี้ สกพอ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือซื้อภายในประเทศ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ซึ่งสกพอ.และสสว. จะประสานงานกับบีโอไอ เพื่อให้เอสเอ็มอี 50 รายที่ได้รับเงินช่วยเหลือในการเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มายื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการดังกล่าว เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

ในส่วนของการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ สกพอ.ก็ได้ร่วมมือกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาออนไลน์ ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชั่นมาใช้ แก่เอสเอ็มอีและผู้ประกอบการไทย และจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคต รวมทั้ง สกพอ. ได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการเอสไอ (พัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) ของไทย และญี่ปุ่นมาร่วมกันทำงานเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์ โดย สกพอ.จะเป็นผู้แนะนำบริษัทในอีอีซี ที่ต้องการปรับมาใช้หุ่นยนต์

นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ก็คือ การพัฒนาระบบ 5 จี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่รองรับการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งในอีอีซี จะมีสัญญาณเครือข่าย 5จี ครอบคลุม 50% ของพื้นที่ ดังนั้น พื้นที่ อีอีซี จึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย