ThaiPublica > Sustainability > NaTive AD > “ออมสิน” เข้าร่วมสมาชิก UNEP FI รับ “หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ”

“ออมสิน” เข้าร่วมสมาชิก UNEP FI รับ “หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ”

25 ธันวาคม 2020


“ออมสิน” เข้าร่วมสมาชิก “UNEP FI” เดินหน้าสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำแบงก์รัฐขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ลงนามรับ “หลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่ร่วมรับหลักการดังกล่าวกับทาง UNEP FI ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตอกย้ำจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคม หรือ “social bank” เต็มรูปแบบ โดยวางเป้าหมายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ด้าน คือ ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายวิทัยกล่าวว่า จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะความเสียหายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และปัญหาการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสในองค์กร ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว โดยธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (environment social and governance: ESG) เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน หรือ UNEP FI” เพื่อเข้าร่วมรับใน “หลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” หรือ “principles for responsible banking: PRB” โดยถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกของไทยที่เข้ารับหลักการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ดังนี้

  1. การดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (alignment)
  2. การกำหนดเป้าหมายที่เพิ่มผลกระทบเชิงบวก หรือลดผลกระทบเชิงลบ (impact & target setting)
  3. การให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ (clients & customers)
  4. การร่วมดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบ (stakeholders)
  5. การมีธรรมาภิบาล และการปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (governance & culture)
  6. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (transparency & accountability)

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่ผ่านมาธนาคารออมสินเราทำทุกข้อ แต่เน้นหลักๆ มี 2 ข้อ คือ เป้าหมายที่ 1: ลดความยากจน กับ เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เหตุที่เน้น 2 ข้อเพราะเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของธนาคารในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม หรือ social bank เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society” คือทำอะไรแล้วต้องเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ต้องช่วยคนได้จริงๆ” นายวิทัยกล่าว

สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ธนาคารจะเข้าไปดูแลลูกค้าและประชาชน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย (พ่อค้าแม่ค้า) และองค์กรชุมชน โดยการเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม, สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนอย่างครบวงจร และส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อที่จะยกระดับรายได้ของประชาชนและต่อยอดการเจริญเติบโตให้กับผู้ประกอบการรายย่อย อันเป็นภารกิจสำคัญที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ได้ดูแลกลุ่มลูกค้านี้มาเป็นเวลายาวนาน

“การลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก UNEP FI ครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ครั้งสำคัญของธนาคารออมสินว่าในการดำเนินงานต่างๆ ของธนาคารจะยึดมั่นตาม “หลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ” ของ UNEP FI จากนั้นทางธนาคารออมสินก็จะนำหลักการทั้ง 6 ด้าน มากำหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้สอดคล้องกับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การร่วมลงทุนในธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ, การร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ตัวองค์กรเองก็ต้องมีความความเข้มแข็ง เน้นการเติบโตที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ การทำธุรกิจปกติของธนาคาร ก็ทำไป ได้กำไรมา ก็เอามาอุดหนุนภารกิจด้านสังคม โดยธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำแบงก์รัฐในการขับเคลื่อนเรื่องนี้” นายวิทัยกล่าวทิ้งท้าย