ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค.มท. ตั้ง ศบค. ส่วนหน้า เสริมทัพผู้ว่าฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด-พื้นที่ควบคุม สกัดกั้นการระบาดโควิด-19

ศบค.มท. ตั้ง ศบค. ส่วนหน้า เสริมทัพผู้ว่าฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด-พื้นที่ควบคุม สกัดกั้นการระบาดโควิด-19

25 ธันวาคม 2020


แรงงานพม่ามาต้อนรับ อองซาน ซูจี ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th
แรงงานพม่าที่ศูนย์กลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th

วันนี้ (25 ธ.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและมีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ติดต่อหรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างใกล้ชิด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ในพื้นที่ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” หรือ “พื้นที่ควบคุม” โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยรองอธิบดีจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเลขานุการร่วม โดย ศบค.มท. ส่วนหน้า ทำหน้าที่สนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” และ “พื้นที่ควบคุม” ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ที่อาจถูกกำหนดเป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” และ “พื้นที่ควบคุม”

ทั้งนี้ องค์ประกอบใน ศบค.มท. ส่วนหน้า เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในพื้นที่ และมีความคุ้นเคยในเชิงพื้นที่ เข้าใจกลไกระบบการทำงาน และงานมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดี อาทิ นายสมคิด จันทมฤก เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงนายพิริยะ ฉันทดิลก เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายวุฒิพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมาก่อน และมีคำสั่งโยกย้ายนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรีมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เคยดำรงตำแหน่งป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้า และการแต่งตั้งข้าราชการในครั้งนี้ เป็นการเสริมกำลังและสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด