ThaiPublica > Native Ad > EXIM BANK ก้าวกระโดดสู่รัฐวิสาหกิจคุณธรรมและโปร่งใส จากผลประเมิน ITA ปี 63

EXIM BANK ก้าวกระโดดสู่รัฐวิสาหกิจคุณธรรมและโปร่งใส จากผลประเมิน ITA ปี 63

1 ตุลาคม 2020


EXIM BANK พัฒนาก้าวกระโดดสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจคุณธรรมและโปร่งใส จากผลประเมิน ITA ปี 63 เพิ่มขึ้นสูงสุด จากอันดับที่ 21 เป็นอันดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจไทย

EXIM BANK มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563 เพิ่มสูงสุดถึง 6 คะแนนในบรรดารัฐวิสาหกิจ จากเดิมคะแนน 89.76 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 21 จาก 54 รัฐวิสาหกิจในปี 2562 ปรับสูงขึ้นเป็น 95.86 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 4 จาก 53 รัฐวิสาหกิจในปี 2563

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า EXIM BANK ได้รับคะแนน 95.86 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ AA และอยู่ในลำดับที่ 4 จาก 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ EXIM BANK ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

จากตัวชี้วัด 10 ข้อในการประเมิน ITA นั้น EXIM BANK ได้คะแนนเต็ม 100 ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สื่อถึงความเป็นองค์กรโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ EXIM BANK ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ขณะที่ตัวชี้วัดอื่นๆ ในทุกด้านได้คะแนนปรับขึ้นทั้งหมด อาทิ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันปัญหาการทุจริต การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการใช้งบประมาณ

3 ด้านที่ได้รับคะแนนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 15-20% ในปี 2563 ได้แก่

    1. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด อย่างเท่าเทียม ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
    2. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงช่องทางการติดต่อกับ EXIM BANK ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือให้บริการ รวมทั้งชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อบุคคลภายนอกมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
    3. การปรับปรุงการทำงานของ EXIM BANK ทั้งขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือให้บริการของธนาคารได้ดีขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ EXIM BANK กล่าวว่า คะแนน ITA ของ EXIM BANK ที่ปรับสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสูงสุดในบรรดารัฐวิสาหกิจทั้งหมด เป็นผลจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK ที่จะยกระดับคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในทุกด้านอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคารในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการค้าและการลงทุนในทุกภูมิภาค พร้อมตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของทุกภาคส่วนต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งนี้ที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืน