ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. – เครือรพ.พญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ปตท. – เครือรพ.พญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

4 กันยายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

25630903_Photo ปตท. ผนึกกำลัง เครือ รพ.พญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ปตท. ผนึกกำลัง เครือรพ.พญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล (ที่ 2 จากขวา) ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล (ขวา) และ นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลพญาไท – เครือโรงพยาบาลเปาโล) โดยมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านโครงการนำร่องที่จะผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส” (Bio-Cellulose for Wound Dressing) และร่วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานวิจัยวางรากฐานและสร้างต้นแบบนวัตกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากล สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส