ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ออมสิน ต่อเวลาพักหนี้ถึงสิ้นปี-เปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการ เลือก 3 แนวทาง

ออมสิน ต่อเวลาพักหนี้ถึงสิ้นปี-เปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการ เลือก 3 แนวทาง

1 กันยายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติอีก 3 เดือน เปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการเลือก 3 แนวทาง ผ่าน MyMo เริ่ม 9 ก.ย.นี้ถึงสิ้นปี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการที่สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ธนาคารฯ จึงพิจารณาที่จะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับแผนการชำระหนี้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย แผนที่ 1 พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม แผนที่ 2 ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน 100% และเงินต้น 50% แผนที่ 3 ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยเมื่อแจ้งแผนการชำระหนี้ผ่าน MyMo แล้ว จะมีผลในวันถัดไปทันที ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเงินกู้มากกว่า 1 ราย จะต้องให้ผู้กู้หลัก (มีชื่อเป็นผู้กู้ลำดับแรกในสัญญาเงินกู้) เป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการผ่าน MyMo เท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ไปดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่สาขาเจ้าของบัญชี

อย่างไรก็ตาม การแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ในระยะแรก สามารถดำเนินการผ่าน MyMo เท่านั้น โดยลูกค้าที่ขอออกจากมาตรการพักชำระหนี้ต้องปรังปรุง(อัพเดท)แอปพลิเคชัน MyMo เป็นรูปแบบล่าสุด (เวอร์ชั่น 1.34.0) เพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรการและทางเลือกพักชำระหนี้ได้ ขณะเดียวกัน ในอนาคตธนาคารฯ จะได้ขยายไปยังช่องทางอื่นต่อไป โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ