ThaiPublica > เกาะกระแส > องค์การค้า สกสค. ทนแบกขาดทุนต่อไม่ไหว สั่งเลิกจ้างพนักงาน 961 คน

องค์การค้า สกสค. ทนแบกขาดทุนต่อไม่ไหว สั่งเลิกจ้างพนักงาน 961 คน

30 มิถุนายน 2020


องค์การค้าของสกสค.ทนแบกรับภาระขาดทุนต่อเนื่อง 15 ปี ไม่ไหว ออกคำสั่งเลิกจ้างพนักงาน 961 คน ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ “สกสค.” ได้เผยแพร่คำสั่งองค์การค้าของสกสค.ที่ 85/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค.จำนวน 961 คน ซึ่งลงนามโดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ องค์การค้าของ สกสค. โดยสาเหตุการเลิกจ้างครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาขาดทุนที่มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี ทางองค์การค้าของสกสค.จึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของสกสค.ให้สอดคล้องกับภาระกิจ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร องค์การค้าของสกสค. ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน 961 คน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

ก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์การค้าของสกสค. ทางฝ่ายบริหารจึงออกคำสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลามาอย่างต่อเนื่อง และให้ได้รับค่าจ้างในอัตรา 75% ของเงินเดือน จนกระทั่งมาถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การค้าของสกสค.ได้มีคำสั่งที่ 84/2563 ให้พนังงานเจ้าหน้าที่ที่หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา และให้ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 กับสำนักงานประกันสังคม ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน