ThaiPublica > เกาะกระแส > “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ชู “PTT by PTT” สานต่อความมั่นคงพลังงานไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ชู “PTT by PTT” สานต่อความมั่นคงพลังงานไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน

13 มิถุนายน 2020


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” พร้อมขับเคลื่อน ปตท.ชูวิสัยทัศน์ผ่าน “PTT by PTT” สานต่อ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2563 ทั่วโลกและประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ราคาน้ำมันผันผวน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค สู่บริบทใหม่หรือ new normal ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งของประเทศไทย รวมถึง กลุ่ม ปตท. ด้วย

ดังนั้น “ภารกิจ ปตท. ยังคงต้องรักษาความเข้มแข็งของธุรกิจหลักและสร้างธุรกิจใหม่แทนที่การเติบโตในรูปแบบเดิม โดยมุ่งหวังที่จะให้กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ตามแนวคิดที่เรียกว่า PTT หรือ Powering Thailand’s Transformation

กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุแนวคิดดังกล่าว ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผสานด้วยการเปิดกว้างทางความคิด รับบริบทจากภายนอก (inside-out & outside-in) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวางพื้นฐานหลักในการทำงานด้วยกลยุทธ์ PTT ร่วมกับแนวคิด PTT เช่นเดียวกันหรือที่เรียกว่า “PTT by PTT” ประกอบด้วย

P artnership and Platform เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจของ ปตท. ให้มีลักษณะเป็นแพลทฟอร์มมากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตสินค้าและจำหน่าย โดย ปตท. จะดึงดูดพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบการไทย และ SMEs ในการ ขับเคลื่อนคุณค่าจากมือพันธมิตรสู่มือผู้บริโภค เป็นการร่วมกันสร้าง New business model และ New ecosystem

T echnology for All เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัล โดยจะใช้ในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงาน ทั้งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ และใช้บริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่ภายนอก เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

T ransparency and Sustainability สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เน้นให้พนักงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Governance, Risk และ Compliance หรือ GRC) พร้อมกับพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากแนวคิดสู่กลยุทธ์ PTT by PTT แล้ว เพื่อเป็นการรองรับวิกฤตและลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานี้ กลุ่ม ปตท. จึงนำแนวคิด 4R’s มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่

  • Resilience สร้างความยืดหยุ่นพร้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้พนักงาน ประเมินสุขภาพองค์กร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จัดความสำคัญของโครงการลงทุน ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และรักษาสภาพคล่อง
  • Restart เตรียมความพร้อมใน การนำธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
  • Re-imagination ในขณะเดียวกันต้องเตรียมออกแบบธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next normal ทั้งธุรกิจเดิมและ New S-Curve
  • Reform พร้อมปฏิรูป จัดโครงสร้างองค์กรและธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตและพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกทุกเมื่อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก ปตท. ยังได้ควบคุมค่าใช้จ่ายตามนโยบาย “ลด ละ เลื่อน” กันอย่างจริงจัง โดยลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ช่วยกันบริหารจัดการ การทำธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ บริหารความเสี่ยงด้านราคา อุปสงค์ อุปทาน สินค้าคงคลัง รวมถึงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและงบประมาณองค์กรเพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ในส่วนของการร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้น ปตท. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการทำงานผ่านกลยุทธ์ PTT เช่นเดียวกัน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับพันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้ร่วมกันใช้ความเชี่ยวชาญ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป” นายอรรถพล กล่าวย้ำ

ทั้งนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 10 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากนี้ โดยมีความพร้อมที่จะนำพา ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ให้เติบโต เข้มแข็ง และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ #PoweringThailand’sTransformation

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“Mr. Auttapol Rerkpiboon” the 10th CEO of PTT ready to drive the organization toward its vision for sustainability

Sharing vision “PTT by PTT to enhance PTT as the nation’s energy company, a driving force shaping Thailand future through the use of advance technology and innovation, enhancing national competitiveness, contributing to society, and creating well-being of Thai people.

Today, (June 12,2020) – Mr. Auttapol Rerkpiboon, president and chief executive officer of PTT Public Company, revealed that the company is cognizant of COVID-19’s impact. The pandemic is affecting everyone and has disrupted many aspects of our lives in several dimensions. This crisis is not only about immediate changes, but it is transforming lives to a new normal. This wave of change is more than technological disruption; it leads to transformation in other areas, in terms of the economy, society, business, and consumer behavior. Therefore, these are the challenges for PTT and the nation to get through this difficult time.

PTT’s mission is to maintain its strength in core businesses along with initiating new businesses for growth. My anticipation is to lead the PTT group to be the nation’s energy company continuing on the role of ensuring energy security for Thailand and taking on the leading role in driving the future of Thailand through the use of advance technology and innovation in order to enhance national competitiveness, along with contributing to society and improving the quality of life of Thai people, as concept called “PTT” or “Powering Thailand’s Transformation

To achieve success, we add on the approach incorporating both ‘inside-out’ and ‘outside-in’ strengthening from inside and responding to customers and stakeholders’ needs. The PTT strategy together with PTT concept, so what is called “PTT by PTT,” features as follows:

P artnership and Platform: Emphasize on building business alliances and develop the PTT business platform beyond just typical producer and seller. PTT will attract expert alliances from abroad along with building collaborations with state enterprise, private enterprises, Thai entrepreneurs, SMEs, and Start-ups to drive value to customers. This is an initiative of a new business model and new ecosystem.

T echnology for all: PTT will be a fully digital enterprise with collaborative platform. The integration of know-how, innovation and digitalization will be applied in every dimension of business processes, including creating new business ecosystem, organizational management, and also creating value for society through social innovation.

T ransparency and Sustainability: The Corporate’s transparency and accountability is to be enhanced by creating a better understanding of Governance, Risk, and Compliance (GRC) to PTT employees. Also, PTT set sustainability as the business goal developing a sustainable business in economy, society, and environment aspects.

Besides PTT by PTT, PTT group also implies 4R’s to manage and mitigate impacts. First, Resilience is to create an immediate action to address challenges and ensure resilience by safeguarding employees, indicating stress tests, ensuring smart spending program, prioritizing CAPEX, developing group value chain optimization, ensuring liquidity and maintaining credit ratings. Next, Restart the business back to scale quickly and ensure competitiveness. Re-imagination by initiating and designing business models for opportunities of existing businesses and New S-Curve from Next Normal. Reform the organization structure to operate in any situation and assess business transformation readiness for regulatory and environment shift.

However, regarding the global economic impact of COVID-19 pandemic, PTT has adjusted its operation to cope with this pandemic by executing the cost control policy of “Decrease-Discard-Defer” to reduce unneeded activities, collaborate among the group for value chain optimization to manage price risk, demand, supply, and inventory, including maintain financial strength and stability to overcome this crisis.

“PTT continue to contribute to Thai society and improve quality of life of Thai people through PTT strategy focusing on collaboration within stakeholders networks and among PTT group to share expertise and utilize technology for sustainable development,” Mr. Auttapol said.

Mr. Auttapol Rerkpiboon has served as the 10th president and chief executive officer of PTT since May 13, 2020, as four-year terms, leading the business operation of PTT group, Thailand’s fully-integrated energy company. His determination and capabilities will lead PTT group and subsidiary companies to achieve the goal of success as a nation’s energy company. In addition, he is also taking into consideration of the fair transparency benefits of organization and stakeholders.