ThaiPublica > เกาะกระแส > ตั้ง “พีระพันธุ์-บุญทักษ์-ไพรินทร์-ปิยสวัสดิ์” นั่งบอร์ดการบินไทย

ตั้ง “พีระพันธุ์-บุญทักษ์-ไพรินทร์-ปิยสวัสดิ์” นั่งบอร์ดการบินไทย

25 พฤษภาคม 2020


การบินไทยแจ้งตลาดฯ แต่งตั้ง “พีระพันธุ์-บุญทักษ์-ไพรินทร์-ปิยสวัสดิ์” นั่งกรรมการ มีผล 25 พ.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย ครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้

    1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค แทนนายปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์
    2.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ แทนนายพินิจ พัวพันธ์
    3.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร แทนนางปรารถนา มงคลกุล
    4.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทนนางสาวศิริกุล เลากัยกุล

โดยให้มีผลตั้งแต่วัน 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

บุญทักษ์ หวังเจริญ

นายบุญทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาอย่างยาวนาน เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์

นอกจากนี้ในปี2557-2559 เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ปัจจุบันคุณบุญทักษ์ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ไพรินทร ชูโชติถาวร

ดร. ไพรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

ดร. ไพรินทร์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (กพม.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ดร. ไพรินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยีของธนาคาร ดร. ไพรินทร์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด(ดูเพิ่มเติม)

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

นายปิยสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics and Political Science และระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน นอกจากนี้ได้ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายปิยสวัสดิ์เคยรับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ต่อมาได้ลาออกจากราชการปี 2545 เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย และหลังการรัฐประหาร 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ปี 2552 นายปิยสวัสดิ์ ลาออกจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 นับเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยคนที่ 15 ซึ่งได้ทำให้การบินไทยทำกำไรในปี 2552เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และยังทำกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนปี 2554 การบินไทยได้รับการจัดอันดับจากสกายแทรกซ์ ให้เป็นสายการบินอันดับ 5 ของโลก และเป็นครั้งแรกที่การบินไทยติด 1 ใน 5 สายการบินที่ดีที่สุด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์ จากการเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ซึ่งจากการเลิกจ้างครั้งนี้ การบินไทยต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับนายปิยสวัสดิ์ เป็นจำนวนเงินกว่า 5.4 ล้านบาท และนายปิยสวัสดิ์ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของการบินไทยวันที่ 21 มิถุนายน 2555

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ช่วงปี 2557 – 2561 ทำหน้าที่กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปี2557 – 2559 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันนายปิยสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรม และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และกรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่มาภาพ : https://siamrath.co.th/n/120249

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตยไทย สาขากฏหมาย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฏหมายเปรียบเทียบ TULANE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยเป็นส.ส. พรรคปชป.ตั้งแต่ปี 2539ลาออกจากจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562,เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (2540-2544),ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (2544-2548),รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร (2548-2549)(อ่านเพิ่มเติม)

ไพรินทร์ลาออก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งทำหนังสือแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวรได้ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

แก้ไข วันที่ 27 พฤษภาคม 2563