ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต.จับมือบริษัทจดทะเบียน เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” 4 ธันวาคม นี้

ก.ล.ต.จับมือบริษัทจดทะเบียน เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” 4 ธันวาคม นี้

19 พฤศจิกายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงข่าวพร้อมกับ นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย นายเอนก ธนาอภิชน ประธานเจ้าหน้ที่บริหาร บริษัทอินทัช จำกัด (มหาชน) ดร.ชญานิน เทพาคำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) นางสาวจินดา มไหสวริยะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ว่า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย ก.ล.ต.ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต จะเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า “การทำความดีเพื่อแผ่นดินสามารถเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรตนเอง ดังนั้น ก.ล.ต.ซึ่งมีสำนักงานอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” และเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้”

ทั้งนี้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” เป็นการดำเนินการภายใต้ “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ ก.ล.ต.และหน่วยงานในตลาดทุน 12 องค์กรร่วมกันจัดทำและมีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในตลาดทุนร่วมกันทำความดี โดยการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และจะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้แล้วให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” จะเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกับ ก.ล.ต.และอีก 7 องค์กรจัดตั้งขึ้น

บริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต ที่สนใจมาร่วมงานเพื่อแสดงพลังในวันเปิดตัว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โทรศัพท์ 0-2033-9582 หรือ 0-2033-9543