ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ธปท. จับมือ IFC ร่วมส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน ดันภาคธนาคารไทยสู่ผู้นำ Sustainable Finance ภูมิภาค

ธปท. จับมือ IFC ร่วมส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน ดันภาคธนาคารไทยสู่ผู้นำ Sustainable Finance ภูมิภาค

27 พฤศจิกายน 2019


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นายวิครัม คูมาร์ หัวหน้าสำนักงานประจำประเทศไทย บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารโลก (World Bank) ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผู้ให้บริการทางการเงินผนวกแนวคิดเรื่องการเงินเพื่อความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน

ความร่วมมือระหว่าง ธปท. และ IFC ครอบคลุมการได้รับการสนับสนุนจาก IFC ในการจัดทำกรอบนโยบายและแผนงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย โดย IFC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ธปท. และ IFC มุ่งหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยผลักดันให้ภาคการเงินสามารถนำแนวคิดเรื่องการเงินเพื่อความยั่งยืนไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ และทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในเอกสารข่าวของ IFC ระบุว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์สมาชิกรวม 15 แห่ง ได้ร่วมลงนามเมื่อเร็วๆนี้ นับว่าเป็นแบบอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการธนาคารที่ยั่งยืนที่มีส่วนต่อการปฏิรูปประเทศไปสู่ภาคการเงินที่แข่งขันและมีความยืดหยุ่น

“ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้แนวทางปฏิบัติ ESG ในภาคการเงินและเมื่อเร็วๆนี้มีความคืบหน้าที่สำคัญรวมถึงการเปิดตัวแนวทางการธนาคารยั่งยืนของสมาคมธนาคารไทย อย่างไรก็ตามยังอีกหลายด้านที่สามารถดำเนินการต่อได้และจำเป็นที่จะต้องดำเนินการมากกว่าเดิมเพื่อนำพาภาคการเงินของไทยไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น“นางนวอรกล่าวและว่า ธปท.และภาคการเงินจะได้ประโยชน์อย่างมากจาก IFC ที่มีประสบการณ์เข้มข้น ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการเงินที่ยั่งยืนของไทย

ภายใต้ข้อตกลงนี้ IFC จะสนับสนุน ธปท. ในการพัฒนากรอบนโยบายการเงินที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงแผนงานและเครื่องมือเพื่อความยั่งยืนเพื่อช่วยภาคธนาคารในการปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล(ESG) ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางเงินทุนโดยตรงมากขึ้นให้กับภาคส่วนและโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

IFC ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุน ธปท.และสถาบันการเงินในประเทศให้เสริมความสามารถด้านการเงินยั่งยืน รวมไปถึงการเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคอาเซียนและสมาชิกอื่นในเครือข่ายการธนาคารยั่งยืน

นายวิครัมกล่าวว่า ภาคการเงินของไทยมีบทบาทหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนของสมาคมธนาคารไทยไม่เพียงจะมีผลต่อภายในประเทศเท่านั้น แต่มีผลต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

“IFC และธปท.จะร่วมกันสนับสนุนภาคธนาคารของไทยให้เป็นผู้นำด้านการเงินยั่งยืนในภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญให้กับประเทศเพื่อนบ้าน” นายวิครัมกล่าว