ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ

๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ

9 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานต่อประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 นี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพว่า ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของลูกช้าง มช. ทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาใหม่ได้เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา เป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยในปีนี้ มีชื่อการจัดงานคือ “๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยมิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังนักศึกษาที่พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สมกับที่ประชาชนล้านนาได้อุทิศตนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค

สำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วม 7,800 คน จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาด้วย

ลูกช้างขึ้นดอยปี 2562 นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.45 น.ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ เวลา 05.15 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย เวลา 06.15 น. ซึ่งเป็นช่วงพิธีเปิด นักศึกษาประธานผู้รับผิดชอบโครงการประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและเปิดงานโดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง ถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

จากนั้นจะเป็นการเริ่มขบวนแห่ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ซึ่งได้ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัย เดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ซึ่งอันเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ตามลำดับดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ และสถาบันภาษา

โดยทุกขบวนพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมขบวนที่บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว แล้วมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ นักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน

การดูแลความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาก ได้ประสานทางตำรวจมาดูแลด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้จัดจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลจำนวน 10 จุด ไว้คอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้พักดื่มน้ำ และปฐมพยาบาล ทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาช่วยกันดูแลน้องใหม่ พร้อมรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน คือ การรณรงค์และขอความร่วมมืองดดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และขอความร่วมมือไปยังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าไม่นำเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจราจรจะติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 04.30 – 15.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย