ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ รับพิจารณาคำร้องวินิจฉัยสถานะ ส.ส.ของ “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ และมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ รับพิจารณาคำร้องวินิจฉัยสถานะ ส.ส.ของ “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ และมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

23 พฤษภาคม 2019


นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/FWPthailand/photos/a.1657824830959771/2192898874119028/?type=3&theater

ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ รับพิจารณาคำร้องวินิจฉัยสถานะ ส.ส.ของ “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ และมีมติ 8 ต่อ 1 สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. พร้อมสั่งไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี คสช.ออกคำสั่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ชอบ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เนื่องจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) กรณีถือครองหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้อาจขาดคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ไว้พิจารณาวินิจฉัย ขณะเดียวกันก็มีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

โดยศาลให้เหตุผลว่า คดีนี้ กกต.ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 71 ตามที่ กกต.ร้องขอ

ทั้งนี้ตามคำร้องของ กกต.นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเสนอเรื่องให้ศาลพิจารณาตามมาตรา 231 (1) ว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ฉบับลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 269 (1) (ข) และ (ค) หรือ ไม่ โดยศาลเห็นว่าคำสั่ง คสช.ดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง เสนอรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 269 เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงไม่ใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้