ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้ง”วิชิต สุรพงษ์ชัย” นายกกรรมการ และ “อาทิตย์ นันทวิทยา” ควบ 2 ตำแหน่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้ง”วิชิต สุรพงษ์ชัย” นายกกรรมการ และ “อาทิตย์ นันทวิทยา” ควบ 2 ตำแหน่ง

8 เมษายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย เข้าดำรงตำแหน่งนายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 196 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน และนายเชาวลิต เอกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอานันท์ ปันยารชุน และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ครบวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ

ประวัติผู้บริหาร

1.ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการทำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การทำงานด้านการธนาคารอีกครั้งในตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร.วิชิต ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร ล่าสุด ดร. วิชิต ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งนายกกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562

2.นายอาทิตย์ นันทวิทยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Wharton School, University of Pennsylvania รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายอาทิตย์ ได้เริ่มทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นครั้งแรกในหน่วยงานบริหารการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Service ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager และต่อมาได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็น Managing Director และ Regional Head Capital Markets, South East Asia ก่อนกลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

นายอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2559

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานครั้งใหญ่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธนาคารแห่งอนาคตอย่างรวดเร็ว โดยนายอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และล่าสุดในเดือนเมษายน 2562 คุณอาทิตย์ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

3.นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม และปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย

นางสาวลักขณา มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น กรรมการ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ อนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปัจจุบันนางสาวลักขณา ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

4.นายเชาวลิต เอกบุตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นายเชาวลิต เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และเคยเป็นบริษัทในกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกหลายบริษัท

ปัจจุบัน นายเชาวลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที