ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ถือหุ้นโหวตฉลุยปรับโครงสร้างไทยพาณิชย์ นำเอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เติบโตไร้ขีดจำกัด

ผู้ถือหุ้นโหวตฉลุยปรับโครงสร้างไทยพาณิชย์ นำเอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เติบโตไร้ขีดจำกัด

15 พฤศจิกายน 2021


ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่1-2564

ไทยพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น หลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภารกิจหลังจากนี้จะเป็นการนำยานแม่ เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนธนาคารไทยพาณิชย์ โดย “อาทิตย์ นันทวิทยา” ซีอีโอไทยพาณิชย์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในแนวทางการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน พร้อมประกาศพา เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เติบโตแบบไร้ขีดจำกัด โดยจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ โดยให้ดำเนินการแลกหุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ “SCB” เป็น “SCBx” และนำหุ้น “SCBx” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ โดย SCBx จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารในอัตรา 1 หุ้นสามัญ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญ SCBx และ 1 หุ้นบุริมสิทธิ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญ SCBx

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการโอนย้ายบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ให้แก่ SCBx หรือบริษัทย่อยของ SCBx และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้แก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (Card X) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของ SCBx โดยที่ SCBx จะถือหุ้นใน Card X ร้อยละ 99.99 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารไทยพาณิชย์จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 7 หมื่นล้านบาท ให้แก่ SCBX เพื่อสำหรับการรับโอนบริษัทย่อยและธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการลงทุนใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในอนาคต ตามที่คณะกรรมการธนาคารเสนอ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในแนวทางการสร้างไทยพาณิชย์ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินด้วยเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกฝ่ายอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป โดยเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์ในหลายด้าน รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์ ให้สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนทำให้กลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์ มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์โดยรวม

สำหรับขั้นตอนจากนี้นั้น ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท SCBx โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90% ต่อมาในเดือนมีนาคม 2565 หุ้น “SCBx” จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้น “SCB” ในวันเดียวกัน โดยจะยังใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SCB” และผู้ถือหุ้น SCB จะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้น SCBx แทน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

…….

SCB shareholders vote in favor of proposed restructuring Expanding SCBx mothership to new frontiers

After receiving the green light from its Extraordinary General Meeting of Shareholders, Siam Commercial Bank is ready to move forward restructuring its financial business group and shareholding structure. The mission following this favorable shareholder resolution will be to list its SCBx mothership on the Stock Exchange of Thailand, replacing Siam Commercial Bank. Siam Commercial Bank CEO Arthid Nanthawithaya thanked shareholders for their confidence in the financial technology business strategic thrusts and stated that SCBx is now ready to embark upon a new journey of growth beyond boundaries in an effort to create sustainable returns for shareholders.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) no. 1/2021 held on 15 November 2021, SCB shareholders approved a plan to restructure the SCB Financial Group by swapping “SCB” shares for “SCBx” shares and listing “SCBx” on the stock exchange, replacing Siam Commercial Bank. SCBx will issue and offer ordinary shares in exchange for SCB ordinary and preferred shares at the rate of one SCB ordinary share per one SCBx ordinary share and one SCB preferred share per one SCBx ordinary share.

As part of the shareholding restructuring plan, the EGM also approved the transfer of SCB subsidiaries to operate under SCBx, other relevant authorizations, and the transfer of SCB’s credit card and unsecured personal loan business to Card X Company Limited (Card X), a newly established subsidiary of SCBx, whereby SCBx will hold 99.99 per cent of the shares in Card X and related authorizations.

In this regard, the EGM resolved to approve Siam Commercial Bank paying a special interim dividend of 70 billion baht to SCBx for the transfer of subsidiaries and the credit card and unsecured personal loan business. This interim dividend payment is part of the shareholding restructuring plan, new company formation, and new investments to create business opportunities and future growth as proposed by the Board of Directors.

Siam Commercial Bank CEO and Chairman of the Executive Committee Arthid Nanthawithaya thanked shareholders for their trust and confidence in the proposed business plan for building SCBx as a financial technology business with the goal of achieving unlimited growth and generating sustainable returns for all stakeholders. This shareholding restructuring plan will unlock the potential and flexibility for business growth of the SCBx business group in many aspects and increase the clarity of doing business to its fullest extent. Each group company will be able to adopt the governance and risk versus return criteria that is the norm for its industry, benefiting overall business operations across the group.

In the next step, during February-March 2022, shareholders will consider accepting a tender offer from SCBx whereby at least 90% of the tender offer must be achieved. In March 2022 “SCBx” shares will be listed on the Stock Exchange of Thailand, while those of “SCB” will be delisted on the same day. The symbol “SCB” will still be used for trading and SCB shareholders will be switched to SCBx shareholders instead.