ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK หนุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ในเวียดนาม 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

EXIM BANK หนุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ในเวียดนาม 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1 เมษายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งที่จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม กำลังการผลิตรวมประมาณ 100 เมกะวัตต์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) และนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท ภูขันธ์ โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง EP และ CSS ที่จัดตั้งในเวียดนาม เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 แห่งที่จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม กำลังการผลิตรวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

EXIM BANK สนับสนุนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้เข้าไปบุกเบิกการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่สอดรับกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม ภายหลังรัฐบาลเวียดนามเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบก้าวกระโดดจาก 850 เมกะวัตต์ในปี 2563 เป็น 12,000 เมกะวัตต์ภายใน 10 ปี EXIM BANK จึงได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับธนาคารชั้นนำในประเทศเวียดนาม เพื่อบริหารความเสี่ยงและก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ

“การสนับสนุนของ EXIM BANK ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการเชื่อมไทย เชื่อมโลกด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดย EXIM BANK พร้อมเป็นผู้นำในการเติมเต็มช่องว่างเครือข่ายธุรกิจ การเงิน และองค์ความรู้ รวมทั้งทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน” นายพิศิษฐ์กล่าว