ThaiPublica > เกาะกระแส > EXIM BANK พักชำระหนี้ลดภาระผู้ส่งออก สู้ภัยไวรัสโคโรนา พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ส่งออกตลาดจีน

EXIM BANK พักชำระหนี้ลดภาระผู้ส่งออก สู้ภัยไวรัสโคโรนา พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ส่งออกตลาดจีน

4 กุมภาพันธ์ 2020


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

EXIM BANK พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ลดภาระลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวและระยะสั้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมขยายความคุ้มครองผู้ส่งออกที่มีการส่งออกแล้วหรืออยู่ระหว่างเตรียมส่งออกไปจีน ทั้งผู้ส่งออกที่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกอยู่แล้วและผู้สนใจจะใช้บริการประกันการส่งออก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ไทยกำลังเข้าช่วงผลไม้ออกสู่ตลาดมาก อาทิ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขยายวงกว้าง ส่งผลให้รัฐบาลจีนจำเป็นต้องออกมาตรการเข้มงวดเพื่อจำกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยการจำกัดการเดินทางและระบบขนส่งมวลชนในหลายเมืองของจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก อาทิ โลจิสติกส์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ EXIM BANK จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทั้งด้านสินเชื่อและด้านรับประกันการส่งออก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้า

มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ ลูกค้าสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้นสามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ รวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน กรณีลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) PGS ระยะที่ 5-7 สามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ออกไปได้อีกสูงสุด 5 ปี โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในส่วนที่ขยายออกไป 5 ปี นับจากวันที่หมดระยะเวลาการค้ำประกันที่มีกับโครงการเดิม ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับบริการภายใต้มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2563

มาตรการสนับสนุนด้านรับประกันการส่งออก สำหรับลูกค้าประกันการส่งออกของ EXIM BANK ที่มีการส่งออกไปแล้ว หรือได้รับคำสั่งซื้อแล้วและกำลังเตรียมการส่งออก ประกอบด้วย 1. การขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ EXIM BANK ให้ความคุ้มครองสูงสุดรวมกันไม่เกิน 270 วัน (กรณีไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 2. การเพิ่มความคุ้มครองให้กับสินค้าที่เน่าเสียง่ายจากการที่ผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า และ 3. การลดระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน โดย EXIM BANK จะชดเชยให้ทันที โดยไม่ต้องขายหรือทำลายสินค้าก่อน ลูกค้าและผู้ส่งออกที่สนใจขอรับบริการภายใต้มาตรการสนับสนุนด้านรับประกันการส่งออกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 2 ของไทยในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 12% ของมูลค่าส่งออกรวม โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปจีนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็ง และแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เม็ดพลาสติก และยางพารา

EXIM Thailand Launches Debt Suspension Scheme for Exporters amid Coronavirus Outbreak Coupled with Special Export Credit Insurance Package for Thai Export to China

EXIM Thailand has allowed suspension of principal repayment and interest for 6 months to customers with long-term and short-term credit lines with the Bank and affected by the coronavirus 2019 spread, and expanded insurance protection for exporters after shipment or those in the process of shipment to China, comprising both exporters duly covered by export credit insurance policies and those interested in using this facility. This aims to lessen the potential impacts of the coronavirus crisis on exporters going into the season of Thai exotic fruits, e.g. durian, mangosteen, longan and lychee in the next 3-6 months.

Mr. Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that, the broad ranging spread of pneumonia-like coronavirus 2019 in China has prompted the Chinese government to take rigid measures to curb the spread by limiting mass transport and travel among several Chinese cities. This could inevitably affect Thai export and export-related businesses, such as logistics, etc. EXIM Thailand has thus launched assistance packages for customers covering both credit and export credit insurance facilities with a view to reducing the impacts both at present and over the next 6 months.

Credit Facility Support Package For EXIM Thailand’s customers with long-term and short-term credit lines, suspension of principal and interest payment is granted for a maximum of 6 months, including extension of promissory note roll-over beyond the term approved by the Bank up to a total term of not exceeding 360 days (including existing term). In case of loan secured by a letter of guarantee from Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) under the Portfolio Guarantee Scheme (PGS) phases 5-7, loan repayment can be extended for up to another 5 years with a waiver of TCG guarantee fee on such extended period counting from the end of the existing guarantee term. Customers may apply for the service under the credit facility support package from today until December 31, 2020.

Export Credit Insurance Support Package For EXIM Thailand’s export credit insurance customers after shipment or those upon receipt of purchase orders and in the process of shipment, support package includes 1. Extension of payment term under insurance coverage for a total period of up to 270 days (in case of not exceeding 180 days, no additional expense charge), 2. Additional coverage for perishable goods shipped to and rejected by Chinese buyers as a special case at a rate of 50% of the value of invoice, and 3. Shortening of the period for considering payment of insurance claim compensation, that is, EXIM Thailand will make compensation without having to be delayed until after the sale or destruction of the goods under claims. Interested customers or exporters may apply for the service under the export credit insurance support package from today until July 31, 2020.

China was Thailand’s second largest export market in 2019 contributing to 12% of Thailand’s total export value. Thai Export goods expected to be affected are fresh fruits, refrigerated and frozen fruits, dried fruits, rubber products, tapioca products, rice, auto parts, and such raw materials for production of goods as plastic resin and rubber.