ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ค่ายเยาวชนอาเซียน : อนาคตที่คน ชุมชน และธุรกิจจะเติบโตไปพร้อมกัน

PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ค่ายเยาวชนอาเซียน : อนาคตที่คน ชุมชน และธุรกิจจะเติบโตไปพร้อมกัน

28 ธันวาคม 2018


เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในค่าย จะได้รู้จักธุรกิจของ Café Amazon ธุรกิจธงนำของ PTTOR อย่างใกล้ชิด นอกจากเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในโลกธุรกิจ พวกเขาจะช่วยสะท้อนความต้องการของผู้คนชุมชนในแต่ละประเทศ

ทุกๆ ช่วงปลายปีราวเดือนพฤศจิกายน นับตั้งแต่ปี 2558 จะเป็นช่วงเวลาที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR จะจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต PTTOR หรือ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ซึ่งจะทำการคัดเลือกเยาวชนจากประเทศอาเซียน ที่ PTTOR เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักสำคัญในการสร้างฐานทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคอาเซียน ให้สามารถเติบโต มีศักยภาพ และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของตัวเอง

โดยงานครั้งล่าสุดที่เพิ่งจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งที่ 4 ของการจัดงาน ในปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากฟิลิปปินส์ เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2561 นี้มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพิ่มจากปีที่แล้วอีก 30% จำนวนมหาวิทยาลัยที่ตอบรับและให้ความสนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 70 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญของสังคมและชุมชนในภูมิภาคอาเซียน

สร้างคน สร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน

การได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น เป็นภาพสะท้อนของการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ SEED หรือเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่เป็นผลผลิตจากค่าย เครือข่ายเยาวชน SEED และการเติบโตของธุรกิจ PTTOR ในอาเซียน ที่เดินทางมาไกล จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อ 4 ปีก่อน ที่ PTTOR ริเริ่มค่าย PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ขึ้น เพื่อให้เยาวชนในอาเซียนรู้จักธุรกิจของ PTTOR พร้อมกับเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตามแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดี (Good Citizen) ในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินุรกิจภายใต้ แนวทาง 4G ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แก่ 1. Good Product 2. Good Service 3. Good Citizen และ 4.Good Partner

ในหลักสูตร 7 วัน 8 คืนของโปรแกรมในช่วง 1-2 ปีแรก มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างเครือข่าย มีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่จะนำไปสู่สร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน

บรรยากาศใน PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

หลังจากการดำเนินโครงการสู่ปีที่ 3 ในปี 2560 มีเพิ่มโปรแกรมการเสริมความรู้ด้านธุรกิจและการวางแผนการตลาด โดยให้ความรู้เข้มข้นด้านธุรกิจและการตลาด รวมไปถึงการมีเวิร์กชอปให้เยาวชนคิดแผนการตลาด Café Amazon ในประเทศของตน ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ด้านธุรกิจให้เด็กๆ รวมถึงบริษัทในเครือใน PTT เองในประเทศอาเซียน ก็ได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์จากเยาวชนรุ่นใหม่ ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น

ปัจจุบันในจำนวน SEED หรือเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะจากค่ายนี้กว่า 200 คน กำลังแตกหน่อต่อยอดเป็นหลักสำคัญของกรพัฒนาประเทศในอาเซียน นั่นรวมถึงน้องเยาวชนหลายคนในอาเซียน ได้กลับเข้ามาร่วมงานกับ PTTOR ในแต่ละประเทศที่พวกเขาอยู่

เยาวชนจากอาเซียน มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ PTT Group ทั้งที่ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy (OBA) ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ฯลฯ

สู่อนาคต Localized Platform มุ่งสร้างประโยชน์ท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับเนื้อหาภายในค่ายมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดใน PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 ที่ผ่านมาก็เช่นกัน ที่ปีนี้ถือว่ามีความพิเศษ โดยการนำเสนอแนวคิดใหม่ PTTOR Localized Platform ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนใหม่ของ PTTOR ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนของ PTTOR ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณโดยรอบสถานีบริการ PTT Station ในประเทศไทย

ในค่ายปีนี้จึงประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เข้มข้นด้านการตลาด ทั้งยังมีการทำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ตลอดจนการทำธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ตามแนวทาง PTTOR Localized Platform เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้ธุรกิจชุมชนและ SMEs อื่นๆ ที่อยู่ท้องถิ่นในประเทศของตัวเอง โดยเฉพาะกับชุมชนรอบสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในอาเซียน ให้สามารถใช้สถานีบริการน้ำมันเป็นฐานในการสร้างธุรกิจเพิ่มเติมต่อเนื่อง และจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การสร้างงานให้คนในท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชุมชนได้ในอนาคต

นี่คือความพยายามในก้าวเดินสู่อนาคตของอาเซียนของ PTTOR อนาคตบนเส้นทางที่เราเชื่อว่าต้องก้าวเดินและสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมไปพร้อมๆ กันระหว่างคน ชุมชนและสังคมในทุกๆ ที่ที่เราไปทำธุรกิจ