ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สรรพากรแก้ประกาศอธิบดีฯ เพิ่มจุดคืน VAT นักท่องเที่ยว 5 แห่ง – เปิดรับสมัครรอบ 2 ถึง สิ้น มี.ค. 62

สรรพากรแก้ประกาศอธิบดีฯ เพิ่มจุดคืน VAT นักท่องเที่ยว 5 แห่ง – เปิดรับสมัครรอบ 2 ถึง สิ้น มี.ค. 62

25 พฤศจิกายน 2018


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

ตามที่กรมสรรพากรประกาศเปิดรับสมัคร และคัดเลือก “ตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมือง” (VAT Refund For Tourists) ในช่วงวันที่ 10-17 กันยายน 2561 นั้น ปรากฏว่ามีผู้มายื่นใบสมัครทั้งหมด 3 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพียง 1 ราย คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด อีก 2 รายไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ โดยรายแรกไม่ได้ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลว่าจะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนคืน VAT ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ส่วนรายที่ 2 คือ บริษัทร่วมทุน แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ ห้างเซน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัล ชิดลม, ดิเอ็มโพเรียม, โรบินสัน สุขุมวิท และสยามพารากอน ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากยื่นคำขอเปิดจุดให้บริการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 จุด ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ข้อ 3.4 ของกรมสรรพากร ซึ่งกำหนดให้ยื่นคำขอเปิดจุดให้บริการคืน VAT ได้ไม่เกิน 3 จุด ทางบริษัทร่วมทุน แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงไปยื่นอุทธรณ์ต่อกรมสรรพากร

 • สรรพากรนำร่อง คืน VAT นักท่องเที่ยว ณ จุดขาย – รับสมัคร “เอเย่นต์คืนภาษี” 10-17 ก.ย. นี้
 • “เซเว่นฯ” คว้างานคืน VAT นักท่องเที่ยวต่างชาติ สรรพากรยืนยันคัดเลือกโปร่งใส
 • “ส.ค้าปลีก” เตรียมยื่นอุทธรณ์สรรพากร ยันเปิดคืน VAT นักท่องเที่ยว 5 จุด ตอบโจทย์ “ชอปปิ้ง พาราไดซ์”
 • ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ลงนามในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 225 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข “ตัวแทนเพื่อขอคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ” ใหม่ โดยยกเลิกข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 224 ผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเปิดจุดให้บริการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ไม่เกิน 5 จุด

  แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรกล่าวว่า สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็น “ตัวแทนเพื่อขอคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมือง” สามารถยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบฟอร์มที่กรมสรรพากรกำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 225 ส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ชั้นที่ 17 อาคารกรมสรรพากร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

  ส่วนบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้การอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นตัวแทนเพื่อขอคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วก่อนหน้านี้ หากมีความประสงค์จะขอเปิดจุดให้บริการคืน VAT เพิ่มเติม สามารถยื่นความประสงค์ถึงอธิบดีกรมสรรพากร ส่งผ่าน “หัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว” เพื่อขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรเปิดจุดให้บริการคืน VAT ตามที่เห็นสมควร แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 5 จุด

  แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หลังจากที่กรมสรรพากรออกประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 225 ก็ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากทางบริษัทร่วมทุน แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ว่าจะมายื่นใบสมัครขอเป็นตัวแทนคืน VAT ให้กับนักท่องเที่ยวในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 หากได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก็สามารถเปิดกิจการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องมีระยะเวลาทดลอง 6 เดือน หลังจากนั้นกรมสรรพากรจะมีการประเมินผล ตรวจวัดประสิทธิภาพ และสรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอต่อกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กิจการดังกล่าวต่อไป

  อนึ่ง ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมือง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   1. เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

   2. ทุนจดทะเบียนบริษัทเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท

   3. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   4. ในหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อให้บริการเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยว เพื่อขอคืน VAT จากกรมสรรพากร

   5. จัดหาพื้นที่เปิดให้บริการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

   6. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคืน VAT แก่นักท่องเที่ยว

   7. วางระบบเชื่อมต่อข้อมูลการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยว กับเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง และสามารถส่งข้อมูลการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวมาที่กรมสรรพากรได้ทันทีในลักษณะเรียลไทม์

  หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ต้องเปิดให้บริการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยให้ดำเนินการดังนี้

   1. เปิดให้บริการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

   2. จัดทำระบบนำส่งข้อมูลคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวให้กรมสรรพากรแบบเรียลไทม์

   3. จัดทำกล่องรับคำร้องขอคืน VAT หรือ Drop Box จำนวน 3 กล่อง ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออก และที่ด้านหน้าสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานดอนเมือง

  อ่านข้อปฏิบัติสำหรับตัวแทนคืน VAT ให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง เพิ่มเติม