ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “Circular Living Campaign 2018” GC – สยามพิวรรธน์ จุดไอเดีย คนรุ่นใหม่แยกขยะพลาสติกถูกวิธี นำร่องย่านสยามฯ

“Circular Living Campaign 2018” GC – สยามพิวรรธน์ จุดไอเดีย คนรุ่นใหม่แยกขยะพลาสติกถูกวิธี นำร่องย่านสยามฯ

1 ตุลาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกมีเป็นจำนวนมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของการดำเนินชีวิต ทั้งในครัวเรือน ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับผู้ใช้ทุกระดับชั้น แต่ปัญหาขยะพลาสติก ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เกิดจากขาดการตระหนักรู้ในการกระบวนการของนำพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการ “Circular Living Campaign 2018” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ในการรณรงค์แนวทางการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล โดยเริ่มจัดวางถังขยะ ภายใต้แคมเปญแรก คือ Power of Sharing เพื่อรับบริจาคขยะพลาสติกทั้งหมด 3 ศูนย์ ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยจะนำขยะที่ได้ทั้งหมด ไปสู่กระบวนการอัพไซเคิล(Upcycle) เป็นเสื้อ ให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท GC กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโครงการเพื่อสร้างความตระหนัก แก่ผู้บริโภคและประชาชน ให้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ การเกิดห่วงโซ่ของการรีไซเคิล อย่างเป็นระบบ ซึ่งในต่างประเทศ รัฐบาลได้ออกกฎหมาย และการสนับสนุนอย่างจริงจัง ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มการรณรงค์ให้เกิดการรีไซเคิลมากขึ้น เพื่อได้วัตถุดิบไปผลิตสินค้านำกลับมาใช้ใหม่

“บริษัท GC มองมากกว่า การรีไซเคิล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบเดิมๆ ที่ไม่มีมูลค่า โดยจะร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่ การเป็น Upcycling โดยการใส่ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ดีไซน์เข้าไป ให้สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค ที่สำคัญที่สุด คือการสร้างการตระหนักรู้ ว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติก ไม่ได้เป็นจำเลยของสังคม เราต้องอยู่กับพลาสติก แต่เราต้องมีการดำเนินการจัดการหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้เป็นประโยชน์สูงสุด”

อย่างไรก็ตามเรื่องของปัญหาขยะล้นเมืองเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานของ GC ร่วมกับพันธมิตรที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จในหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมา นำมาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากการนำขยะพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น โพลิเอทิลีน(PE) โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) มาผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์

นางนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า แคมเปญแรกภายใต้โครงการ “Circular Living Campaign 2018” คือ Power of Sharing จัดวางถังขยะบริเวณสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่เพื่อรับบริจาคขยะพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ติดตั้งทั้งหมด 30 จุด ทุกชั้นของทั้ง 3 ศูนย์ฯ แบ่งเป็นขยะพลาสติกทั้งประเภท PE โพลิเอทิลีน เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด และ PET คือ โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ เพ็ท เป็นประเภทขวดบรรจุน้ำดื่ม น้ำมันพืช กลุ่มนี้สามารถรีไซเคิลให้เป็นเส้นใยทำเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์ในหมอน เป็นต้น และจะนำไปพัฒนาสร้างมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไอเดียอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้วางแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์(Design Thinking) มาวางแผน และพัฒนาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทางด้วยการดีไซน์ ที่สร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ (Story Telling) และมีการใช้วัสดุให้คุ้มค่าสูงสุด เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมรักษ์โลกครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญต่อการรณรงค์ของไทย โดยใช้พื้นที่แห่งนี้ ซึ่งถือศูนย์ร่วมของการท่องเที่ยว และการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยว และนักช้อปปิ้ง ทั้งไทยและต่างประเทศในทุกช่วงวัย สามารถมีส่วนร่วมในการดำเนิน โครงการ “Circular Living Campaign 2018” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรมน่าสนใจที่เกิดขึ้นภายใต้แคมเปญดังกล่าว ได้แก่ Power of Sharing, Sustainable Designer’s Contest, Circular Living Festival, Up Cycling X’Mas Tree และ Circular Living Symposium