ThaiPublica > เกาะกระแส > “ปลัดคลัง” ร่อนหนังสือเวียน-แจ้งขรก.ในสังกัด งด“เรี่ยไร-จัดหา” ของขวัญปีใหม่ส่ง “เจ้านาย”

“ปลัดคลัง” ร่อนหนังสือเวียน-แจ้งขรก.ในสังกัด งด“เรี่ยไร-จัดหา” ของขวัญปีใหม่ส่ง “เจ้านาย”

9 ธันวาคม 2017


ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Furawa Desu

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ในแวดวงราชการจะคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะส่วนราชการที่มีประเพณีให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยออกเรี่ยไร จัดหาของขวัญราคาแพงมามอบให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชา บางครั้งถึงขั้นประกวดประชันกันบารมีกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรื่องเล่าที่สืบต่อๆกันมาของกระทรวงคลัง หน้าห้องติดป้าย “ไม่รับของขวัญ ของอภินันทนาการ” แต่ในห้องประชุมข้างห้องผู้บริหารเต็มไปด้วยกระเช้าของขวัญ ล้นทะลักออกมาอยู่ที่ห้องรับแขก วางกองไว้ไปจนกระทั่งจบเทศกาล นอกจากก็บโชว์แขกไปใครมาได้ชื่นชมบารมี เสมือนว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ที่มีคนเคารพรักนับถือเป็นจำนวนมากแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการเรียกกระเช้าของขวัญได้อีก โดยเฉพาะข้าราชการที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ก่อนเดินทางมาขอเข้าพบอธิบดีหรือรองอธิบดี ก็ต้องโทรศัพท์เช็คข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องอธิบดีหรือรองอธิบดีกันก่อนว่ามีผู้บริหารภาคไหน พื้นที่ หรือ ด่านไหนมาพบอธิบดีกันบ้างแล้ว อุตส่าห์เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด เพื่อกล่าวคำอวยพรปีใหม่เจ้านายอย่างเดียวคงไม่พอ อย่างน้อยต้องมีกระเช้าของขวัญติดไม้ติดมือกันมา ระหว่างรอคิวเข้าพบเจ้านายก็เกิดการประกวดประชันกันอีก ถ้าเป็นผู้บริหารสรรพากรพื้นที่ หรือด่านศุลกากรขนาดใหญ่ แต่หิ้วกระเช้าของขวัญมาให้อธิบดี หรือ รองอธิบดี ชิ้นเล็กกว่าผู้บริหารสรรพากรพื้นที่เล็กๆหรือด่านศุลกากรที่เล็กกว่า ก็จะเกิดอาการเสียหน้า

2 สัปดาห์สุดท้ายของสิ้นปี ทอดยาวไปจนถึงหลังปีใหม่ ช่วงนี้หน้าห้องผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตจะเนื่องแน่นไปด้วย บรรดาพ่อค้า ข้าราชการน้อย-ใหญ่ เช่น สรรพากรพื้นที่ สรรพสามิตจังหวัด ด่านศุลกากรทั่วประเทศ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อม “กระเช้าของขวัญ-ของกำนัล” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของทุกปี ส่วนพ่อค้า หรือ ข้าราชการบางรายที่สนิทสนมกันหน่อย ไม่สะดวกมาพบที่กรม ก็ตามไปส่งมอบของขวัญกันที่บ้าน

เรื่องเล่าขานยังมีอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าห้องผู้บริหารระดับสูงของกรมภาษีทั้งหลาย ก็จะมีหน้าที่คัดแยกกระเช้าของขวัญ ถ้าเป็นของดีมีราคาหน่อย ก็จะสับเปลี่ยนนามบัตร โดยเอานามบัตรของเจ้านายเสียบแทน ส่งต่อมาแถวห้องผู้ใหญ่ที่กระทรวงการคลังหรือที่ทำเนียบรัฐบาล

จบเทศกาลปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงทั้งที่กรมจัดเก็บภาษีและกระทรวงการคลัง ต้องไปจ้างรถสิบล้อมาขนของขวัญกลับบ้าน หรือ นำไปแจกจ่ายให้ลูกน้อง

นั่นเป็นการปฏิบัติที่สืบต่อกันมา แต่สำหรับปีใหม่ 2561 นี้ นาย.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 มีดังนี้

ด้วยกระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการ “กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากรของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ปลอดจากการคอร์รัปชัน และจากการกระทำการทุจริตทุกประการ ในโอกาสเทศกาลต่างๆ ที่ผ่านมา ข้าราชการระดับต่างๆ นิยมจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดกับนโยบายด้านคุณธรรมของกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ช่วยกันเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง การแสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2561 ขอเชิญชวนให้งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือ สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงปรารถนาดีต่อกันโดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ ทั้งนี้ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ลงชื่อนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง