ThaiPublica > เกาะกระแส > สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธาน 75 ปี การสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย – เปิดศูนย์การเรียนรู้

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธาน 75 ปี การสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย – เปิดศูนย์การเรียนรู้

11 ธันวาคม 2017


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ในวาระครบรอบ 75 ปีการสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทยและการเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย กราบทูล เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จพระดำเนินเพื่อเจิมป้ายพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ บริเวณชั้น 2 ซึ่งเคยเป็นห้องมั่นคง ที่ใช้เก็บธนบัตร ทองคำ และเงินตราต่างประเทศ เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบต่อไปเบื้องหน้า

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย กราบทูล เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกว่ารู้สึกสำนึกในพระเมตตาที่ฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธาน ในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาธนาคารแห่งประเทศไทย และการเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้

โดยได้ขอกราบทูลถวายรายงานประวัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และความเป็นมาของการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อทรงทราบโดยสังเขปว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2485 ในช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพา เพื่อรักษาอธิปไตยทางการเงินและดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยงานสำคัญในช่วงแรก คือ การผลิตธนบัตรออกใช้ให้เพียงพอในช่วงสงคราม และดูแลเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งในขณะนั้น เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงทั่วไป

ในการทำหน้าที่ธนาคารกลางของประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทย ตลอดช่วง 75 ปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยได้เติบโตในระดับที่น่าพอใจ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวมดีขึ้นมาก ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยมีเสถียรภาพและมั่นคง อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ระบบสถาบันการเงินเข้มแข็งพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของปัจจัยภายนอกประเทศ ประกอบกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความโปร่งใส ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้นักลงทุนและนานาประเทศ เชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของเศรษฐกิจไทย

การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินภารกิจได้ดีตลอด 75 ปี ก็เนื่องจากการสนับสนุนและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ งานที่สัมฤทธิ์ผลและยังประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เป็นผลจากการทุ่มเทของท่านอดีตผู้ว่าการทุก ๆ ท่าน อดีตคณะกรรมการ อดีตผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ตั้ง จนทำให้ได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจากประชาชน ในวาระที่เราได้มาประชุมกันในคราวนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมกันระลึกถึงเกียรติคุณ ความเสียสละ และคุณงามความดีของท่านเหล่านี้ด้วย

ในวาระครบรอบ 75 ปีของการสถาปนา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น โดยอาคารที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้นี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยแต่เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทยและยังเป็นสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหา-กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ณ อาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2512

อาคารแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเงินของไทย ซึ่งประกอบด้วย ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากทั่วโลก และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ และยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางอีกด้วย

การเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ ซึ่งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนจะได้มาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางวิชาการที่จะสร้างแรงบันดาลใจ นิสัยการเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่

ทั้งนี้ได้ขอประทานกราบอาราธนาฝ่าพระบาท เสด็จพระดำเนินเพื่อเจิมป้ายพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ บริเวณชั้น 2 ซึ่งเคยเป็นห้องมั่นคง ที่ใช้เก็บธนบัตร ทองคำ และเงินตราต่างประเทศ เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบต่อไปเบื้องหน้า