ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์เปิดตัวสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทยบนเส้นทางโลกาภิวัตน์”

ไทยพาณิชย์เปิดตัวสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทยบนเส้นทางโลกาภิวัตน์”

1 กันยายน 2017


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์เปิดตัวสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทยบนเส้นทางโลกาภิวัตน์”(Evolution of the Thai Economy All the Way Though Globalization) การรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์ของชาติ ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการวางรากฐานสร้างประเทศให้แข็งแรงมั่นคงต่อไปในอนาคต

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนการจัดทำสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” รวบรวมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งสะท้อนถึงพระอัจริยภาพและวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีต ผู้ทรงวางรากฐานสร้างความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารฯ มุ่งหวังให้ผู้ที่ชมสารคดีเรื่องนี้ได้เห็นวิวัฒนาการของเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแต่การเข้าทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกอย่างเต็มตัว และถึงแม้จะประสบภาวะวิกฤติในบางช่วง ก็สามารถนำพาประเทศให้รอดพ้นได้ตลอดมา สารคดีเรื่องนี้ ผลิตโดยบริษัท ดอนท์ บลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีคุณภาพสูงทั้งในด้านการถ่ายทำและจัดทำคอนเท้นท์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเปิดงานแนะนำสารคดีชุดดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันเสาร์ที่ 9, 16, 23, 30 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 21.10 น. จากนั้นจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TRUE ปลูกปัญญา ในวันอาทิตย์ที่ 5,12,19,26 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม เวลา 16.00 น. และทางสถานีโทรทัศน์ NOW26 ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2561 นอกจากการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว ธนาคารฯ ต้องการเผยแพร่สารคดี เนื่องจากเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยที่สำคัญ โดยมีบุคคลสำคัญของประเทศให้สัมภาษณ์ ถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณค่า จึงได้จัดทำสารคดีในรูปแบบ DVD จำนวน 2,000 ชุด เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านทางสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและหน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานกำกับตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น

พร้อมนี้ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “LEARNING FROM THE PAST FOR THE FUTURE” โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) คุณนวพร เรืองสกุล นักเขียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดทำสารคดี และ Mr. Laurent Malespine กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนท์ บลิงค์ จำกัด ร่วมเสวนา ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

สารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยครั้งสำคัญ นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยในการเปลี่ยนไปสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการก้าวสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยและเยาวชนได้ค้นพบกุญแจสำคัญของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในช่วง 160 ปีที่ผ่านมา ในรูปแบบสารคดี ผ่านการรวบรวมเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดเป็นการดำเนินเรื่องด้วยบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศถึง 21 ท่าน พร้อมภาพในประวัติศาสตร์ และวิดีโอเก่าๆ จากต่างประเทศที่หาชมได้ยาก แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ผลิตจำนวน 5 ตอนๆ ละประมาณ 50 นาที ดังนี้

ตอนที่ 1 – ประเทศสยามต่อรองที่จะเข้าสู่เวทีการค้าโลก ก้าวแรกสู่เส้นทางสายใหม่ (พ.ศ.2398 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1) พระมหากษัตริย์ประเทศสยามต่อรองที่จะเข้าไปสู่เวทีการค้าโลก ก้าวแรกไปสู่เส้นทางการค้ากับโลกภายนอก (การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง สภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพในช่วงรัชกาลที่ 5 การก่อตั้งธนาคารยุคแรกโดยธนาคารต่างประเทศ และการก่อตั้งธนาคารแห่งแรกของคนไทย ฯลฯ)

ตอนที่ 2 – เผชิญความท้าทายทั้งจากนอกประเทศและในประเทศ (สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงพ.ศ.2502 ) การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ระบบราง การเดินเรือ รถไฟ ระบบบริหารจัดการการเงิน และการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ตอนที่ 3 – แผนพัฒนาเพื่อการเติบโต (พ.ศ.2503-2529) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก การกำเนิดหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ฯลฯ

ตอนที่ 4 – สูงสุดสู่สามัญ ช่วงก้าวกระโดด และความท้าทายในการเติบโตอย่างรวดเร็ว (พ.ศ.2530-2558) การรุกคืบของโลกานุวัตน์ การขยายการลงทุนจากต่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 การปรับตัว และการต่อสู้กับปัญหาการล้มละลาย และการเติบโตของการค้าขายภายในอาเซียน ฯลฯ

ตอนที่ 5 – หลากหลายทัศนะมองอนาคตเศรษฐกิจไทย จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย การฟื้นฟูความแข็งแกร่งภายในประเทศ ความท้าทายในด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงทิศทางและขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองโลก ฯลฯ

เรื่องราวสารคดีทั้ง 5 ตอน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยในการรักษาเอกราชด้วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ รวมทั้งศักยภาพของบรรพบุรุษไทยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจากสังคมเกษตรกรรมจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะผู้ริเริ่มองค์กรระหว่างประเทศในเอเชีย

ขอเชิญร่วมติดตามชมสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” ได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันเสาร์ที่ 9, 16, 23, 30 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 21.10 น. จากนั้นจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TRUE ปลูกปัญญา ในวันอาทิตย์ที่ 5,12,19,26 พฤศจิกายน และ 3 ธันวาคม เวลา 16.00 น. และทางสถานีโทรทัศน์ NOW26 ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2561