ThaiPublica > คอลัมน์ > Khonkaen Smart & Creative Cities สร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

Khonkaen Smart & Creative Cities สร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

11 กันยายน 2017


ผักแว่น ไม้สนธิ์

    อะไรคือสิ่งที่คนเราต้องการจริงๆ ใน ‘เมือง’ ที่ใช้เราชีวิตอยู่?

    ‘เมือง’ รูปแบบไหนกันนะ ที่เราควรใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ?

    ‘ใคร’ มีหน้าที่ทำให้ ‘เมือง’ เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนเราได้?

หลายคนเคยตั้งคำถามนี้กันบ้างไหม กับเมืองที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆ วัน เพื่อทำความเข้าใจตนเอง เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบความเป็นเมือง และเพื่อให้การใช้ชีวิตของคุณมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของตัวเองและของเมืองเติบโตอย่างเหมาะสม

Smart City ได้เป็นคำตอบของหลายๆ เมืองที่ทั่วโลกนำรูปแบบไปใช้ ซึ่งเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเมืองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Smart City จึงนับเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราได้ เพราะด้วยความที่ Smart City คือรูปแบบของเมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญในสามองค์ประกอบหลัก คือ การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ, การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ ที่เรียกว่า Smart Grid ระบบมิเตอร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ

แน่นอนว่ารูปแบบ Smart City ไม่สามารถ Copy & Paste มาใช้ในเมืองของตน เมื่อบริบทความเป็นเมืองแตกต่างจากเมืองอื่นๆ

“หลายปีมานี้ ผมตั้งคำถามกับขอนแก่นเมืองที่ผมเกิด อยู่ เติบโต และผมไม่เคยไปไหนเพราะใช้ชีวิตอยู่ที่ขอนแก่นมาตลอด เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองจากตอนผมเป็นเด็กจนถึงตอนนี้ว่ามันต่างกันมาก” คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง หรือ เคเคทีที (KKTT) และ CEO บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) กล่าว

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด หรือ KKTT เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 20 บริษัท จดทะเบียนเป็นบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท พร้อมร่วมมือกับภาครัฐ คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น และกลุ่มเอกชนอื่นๆ ได้แก่ 8 องค์กรเศรษฐกิจ, มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า, 24 องค์กรจีน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างถูกทิศทาง ให้สมเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเมืองในอนาคต เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย KKTT เป็นบริษัทที่ริเริ่มทำโครงการขนส่งมวลชนระบบรางเบา รถไฟฟ้าสายสีแดง การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยตนเอง

ชาวขอนแก่นร่วมสร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์ และมีความอัจริยะ ด้วยสมอง เงินทุน และการลงมือทำของตนเอง นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และนับเป็นการเตรียมการรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสรุปสาระสำคัญของนโยบายสำคัญหนึ่งก็คือ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เรื่องของการยกระดับเมืองให้เป็น ‘Smart City’ พร้อมกับยุทธศาสตร์อื่น เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ ‘รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน’

หนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นรูปธรรม คือโครงการด้านคมนาคมเพื่อพัฒนาประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เรียกโดยย่อว่า MOU เพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูง สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไฮสปีดเทรน) ระยะทาง 252.5 กม. มูลค่า 179,412.21 ล้านบาท โดยผ่านจังหวัดขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

ดังนั้น โครงการ Khonkaen Smart City จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ตามแนวรางรถไฟ เรียกว่า Transit Oriented Development หรือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ ผ่านการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองให้นำสมัยและยั่งยืน

“การเติบโตของตัวเมืองขอนแก่นมีการขยายตัวเร็วมาก เรียกว่าแบบก้าวกระโดดก็ได้ ส่วนสำคัญคือจากการย้ายถิ่นฐานของคน เพราะเหตุผลในเรื่องของการทำมาหากิน ตอนนี้ในส่วนอำเภอเมืองเองมีประชากรที่ลงทะเบียนอยู่จำนวนล้านเจ็ด ล้านเก้า แต่จริงๆ แล้วมีประชากรแฝงมากกว่านี้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน สังเกตได้จาก หนึ่ง เรื่องรถติด สอง เรื่องของที่อยู่อาศัย และสาม เรื่องสภาพแวดล้อม เช่น บึงแก่นนครวันนี้เริ่มไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติควรเป็น มีความเสื่อมโทรม ผู้บริหารเมืองที่หมายถึงภาครัฐต้องมีความเข้าใจบริหารเมืองแบบ public area (พื้นที่สาธารณะ) พัฒนาพื้นที่ให้ใครก็ได้สามารถเข้าไปใช้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทำกิจกรรมต่างๆ รอบๆ บึงแก่นนคร ทั้งคนรวยคนจนต้องไปอยู่ร่วมกันได้

เรื่องสิ่งแวดล้อมและการรักษาธรรมชาตินี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ KKTT อยากบอกว่าต้องให้ความรู้กับผู้บริหารเมืองด้วยตัวเรา เพราะเราเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยในเมืองนี้จริงๆ อย่างที่รัฐบาลบอกว่าลดความเหลื่อมล้ำ ผมคิดว่าคนที่พูดคำนี้เขาไม่เข้าใจศัพท์ของคำนี้อย่างแท้จริง อย่างที่เห็นกันออกมาคุณแค่พัฒนา public space ที่ดูดี แต่พื้นที่โดยรอบไม่ได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปด้วยเลย

วิธีลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในเมืองที่ผู้บริหารประเทศดูแลอยู่ มันหมายความว่า ได้ใช้ public space ทุกคน เช่น ขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ คือ ไม่ว่าจะป็นประธานบริษัทหรือคนจนก็นั่งรถเมล์ได้ ขณะที่เราต้องสร้างเมืองให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ พร้อมกับมีสาธารณูปโภครองรับวิถีชีวิตของคน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้ชีวิต ต้องคิดถึงอนาคตและลงมือทำกันวันนี้ ไม่ใช่เอาแต่พูดอย่างเดียว ผมพูดมาเยอะสัก 7-8 ปีมาแล้ว เรื่องแนวคิดการสร้างเมืองอย่างมีรูปแบบ และวันนี้ก็ยินดีมากที่ได้ลงมือทำ”คุณสุรเดชกล่าว

โครงการ Khonkaen Smart City ระยะที่ 1 เริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ด้วยโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ คือสำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร และมีจำนวนสถานี 21 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตและประกอบในประเทศจำนวน 15 ขบวน โดยมีขบวนละ 3 ตู้ ซึ่งใน 1 ขบวน สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 180 คน ด้วยความร่วมมือจากจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลศาลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลท่าพระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเอกชนขอนแก่น

Khon Kaen City Bus สาย 24 (บขส.3-เมืองขอนแก่น) ที่มาภาพ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/1046.html

ขณะนี้ชาวเมืองขอนแก่นมีรถเมล์แอร์ หรือ Smart Busก่อนแล้ว คือ Khon Kaen City Bus สาย 24 (บขส.3-เมืองขอนแก่น) ฟรี Wifi ค่าโดยสารจ่ายแบบหยอดเหรียญ ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบการ์ดทั้งหมด ด้วยอัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย สำหรับเด็ก/นักเรียน ค่าโดยสาร 10 บาท ใช้กันก่อนรถไฟฟ้ารางเบาแล้ว ด้วยเพราะสามารถจัดทำได้เร็วโดยทุนของ KKTT เอง พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถสองแถว และเทศบาลเมืองขอนแก่น โดยวางแผนจะเปลี่ยนเป็น Smart Bus ให้บริการทุกสายทั่วเมืองขอนแก่นในอนาคตด้วย

โครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเองของชาวขอนแก่นนี้ คุณสุรเดชนำหลักประโยชน์ของชาวขอนแก่นเป็นที่ตั้ง และเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา หมายถึง 1. นักธุรกิจเอกชน 2. ภาครัฐ และ 3. ประชาชน บริหารและพัฒนาเมืองซึ่งเป็นรูปแบบของ ‘ประชารัฐ’ อย่างแท้จริง

“ทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำตามลักษณะงานเฉพาะของตน ไม่มีใครนำใคร มีแต่ความร่วมมือเพื่อให้เมืองของเราดียิ่งๆ ขึ้น โดยปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นตลอดเวลา เพราะความสำคัญของการทำงานคือคิดและลงมือทำให้งานมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อย่างมั่นคง โดยสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศด้วย”

ขณะที่คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ตัวแทนจาก 8 องค์กรธุรกิจ รองประธานบริหารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และกรรมการผู้จัดการบริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป ให้ความเห็นว่า “เราไม่มีคำจำกัดความเกี่ยวกับสิ่งที่เราช่วยกันทำว่าควรให้ขอนแก่นมีชื่อการพัฒนาด้วยรูปแบบ Smart Cities หรือ Creative Cityis เพราะเราเลือกนำแนวคิดดีๆ จากหลายรูปแบบการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบมาใช้ให้เหมาะสมกับความเป็นเรา ทุกคนที่มาร่วมมือกันเป็นคนขอนแก่นที่รู้จริตของตัวเราเอง การพัฒนาเมืองไม่ต่างกับการพัฒนาธุรกิจ เราต้องมองไปข้างหน้าโดยมีข้อมูลที่ดีรองรับ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อให้ทุกๆ อย่างเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างการทำ Smart Bus เพราะรถบัสมีขนาดใหญ่จุจำนวนคนได้ครั้งละมากๆ ที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สมาคมผู้ประกอบการรถสองแถว โดยเส้นทางรถจะเชื่อมต่อกับระบบรางเบาเพื่อช่วยเรื่องเศรษฐกิจของเมืองได้”

ด้วยความที่จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา เป็นเมืองศูนย์กลางการปฏิบัติงานตาม ‘แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ’ เชื่อมต่อประเทศไทย พม่า เวียดนาม อีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง และเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้แล้ว ขอนแก่นยังได้พัฒนาเป็นเมืองไมซ์ (MICE- Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) หรือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมสัมมนา คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย เพราะมีศักยภาพรองรับผู้ที่เดินทางมาร่วมอีเวนต์ทางธุรกิจ ตั้งแต่สนามบินนานาชาติขอนแก่น ไปจนถึงศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเปี่ยมคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ขอนแก่นไต่ระดับขึ้นไปถึงระดับสากลแล้ว โดยเป็นสื่อกลางในการผสานโอกาสการติดต่อธุรกิจในหมู่ผู้เข้าร่วมงานนานาชาติ เช่น งานประชุม APEC Ministerial Meeting, International Conference on Humanities and Social Sciences และ Thai-ASEAN Trade Fair เป็นต้น

ขอนแก่นในวันนี้จึงเป็นที่จับตาของหลายๆ คนว่าการรวมตัวร่วมมือของนักธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน ที่เป็นชาวขอนแก่นเอง จะสามารถสร้างเมืองให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นเมืองที่สามารถสร้างสรรค์ชีวิตของชาวเมืองให้มีความสุขอย่างเหมาะสม โดยเร็วๆ นี้จะมีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น หรือ TCDC Khonkaen คอยสนับสนุนนโยบายการออกแบบต่างๆ ให้กับเมืองขอนแก่นด้วย

ด้วยความที่จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมด้านชุมชน สภาพแวดล้อม ทุนวัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน TCDC จึงจัดสัมมนา “ก่อร่างเมืองสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นไปสู่เมืองสร้างสรรค์ จากวิสัยทัศน์และแนวคิดของผู้วางนโยบายของประเทศ นักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ และกลุ่มธุรกิจที่จะมาชี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ขณะนี้ภาคส่วนอันได้แก่ ภาครัฐและเอกชน ร่วมดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ สิ่งที่ทำการพัฒนาอันดับแรก คือ ‘คน’ เพื่อให้คนที่เป็นชาวเมืองได้ร่วมพัฒนาวิถีชีวิตของตนไปพร้อมกับการบริหารรัฐในรูปแบบประชารัฐด้วย เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปิดประชมคมอาเซียน ขอนแก่นกำลังก้าวไปสู่เมืองสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน

โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ให้ขยายไปสู่ภูมิภาค ด้วยการขยายการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงความรู้และทรัพยากรในการพัฒนาธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการให้บริการของ TCDC ขอนแก่น ที่จะเปิดขึ้นในปี 2561 นี้

ขอขอบคุณ :
บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT)
Jump Space the Co-working Space อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเมืองขอนแก่น ดูต่อได้ที่
Khon Kaen City Bus
Khon Kaen Smart City
Khon Kaen Think Tank : KKTT