ThaiPublica > เกาะกระแส > ผู้ว่าแบงก์ชาติ มอง 20 ปี วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แล้วจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่!

ผู้ว่าแบงก์ชาติ มอง 20 ปี วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แล้วจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่!

30 มิถุนายน 2017


ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ” 20 ปี บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540″ เปรียบเทียบสถานการณ์ปี 2540 กับปี 2560 แล้วในอนาคตมีความเสี่ยงแค่ไหน มีอะไรบ้าง แล้วจะรับมืออย่างไร!!
ดูได้ที่นี่ https://www.bot.or.th/broadcast/Gov/20yrs_crisis.mp4