ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > คิง เพาเวอร์ ส่งหนังสือถึง AOT ย้ำให้ทำตามสัญญา สวนคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งเปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ 60 วัน”

คิง เพาเวอร์ ส่งหนังสือถึง AOT ย้ำให้ทำตามสัญญา สวนคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งเปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ 60 วัน”

1 พฤษภาคม 2017


หลังจากสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายงานข่าว “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ส่งหนังสือเวียน แจ้งผลการวินิจฉัยถึงนายกรัฐมนตรี, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย กรณี ทอท. อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดียวเปิด “จุดส่งมอบสินค้า” ในสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ อาจเข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือปิดกั้นเสรีทางการค้า ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงแนะนำให้ ทอท. จัดหาพื้นที่ตั้งจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากรในเมืองรายอื่นใช้เป็นจุดส่งมอบสินค้าภายใน 60 วัน ”

ล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสมบัตร เดชาพานิชกุล รองประธานกรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) และบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) ทำหนังสือเลขที่ คพส. 0960/2560 ถึงนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เรื่อง ขอให้ ทอท. ปฏิบัติตามสัญญา ทางบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ยืนยันว่า ได้รับสิทธิตามสัญญาที่ได้ลงนามกับ ทอท. โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกระบวนการ ภายใต้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ทอท. ทุกประการ ดังนั้น หากเกิดกรณีใดๆ ก็ตามที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิโดยชอบของบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัทฯ จนถึงที่สุด ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ฯ ได้ชี้แจงถึงการได้มาซึ่งสิทธิในการประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การได้มาซึ่งสิทธิในการประกอบกิจการตามสัญญาอนุญาตฯ ของบริษัทคิงเพาเวอร์ฯ เป็นการได้มาโดยชอบ(ดูเอกสารเพิ่มเติม)โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกจาก ทอท. ผ่านกระบวนการประมูลภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเอกสารข้อกำหนดโครงการ/เอกสารการเสนอค่าตอบแทน (TOR) ตามที่ ทอท. กำหนดทุกประการ และบริษัทได้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ฯ ที่ ทสภ. 1-01/2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2548 และสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำน่ายสินค้าปลอดอากรและส่งมอบสินค้าปลอดอากรฯ ที่ 6-06/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลานับจากวันที่เริ่มทำสัญญาดังกล่าวถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ และการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดำเนินการโดยบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ไม่สามารถให้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและธุรกิจส่งมอบสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้

นายสมบัตร เดชาพานิชกุล รองประธานกรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) และบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) (ขวา)
ที่มาภาพ: Thai PR

สำหรับ กิจกรรมการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร (pick-up counter) ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมินั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะในทางนิตินัยหรือพฤตินัย กิจกรรมการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากรนั้นถือเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งภายใต้โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมส่งมอบสินค้า ถือเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในข้อเสนอด้านเทคนิคของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ที่ได้ยื่นต่อ ทอท. และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาตฯ ภายหลังจากการที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึง ทอท. เองก็เคยมีหนังสือที่ ทอท. 11502/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ยืนยันว่ากิจกรรมการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดังกล่าว เป็นการประกอบกิจการภายใต้สิทธิตามสัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์

ส่วนกรณีการให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง นั้น บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ได้รับการคัดเลือกและได้รับสิทธิมาโดยชอบธรรมผ่านกระบวนการประมูลตามเอกสารการเสนอราคาที่ 2/2555 ของ ทอท. โดยเป็นการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนั้น สิทธิในการประกอบกิจการส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารการเสนอค่าตอบแทนเลขที่ 2/2555 ของ ทอท. อย่างชัดเจน

2. จากเนื้อความในหนังสือของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่ปรากฏในข่าวและบทความของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ที่อ้างถึง 1. กรณีที่กล่าวว่า ทอท. ได้เคยอนุญาตให้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (การบินกรุงเทพ) เช่าพื้นที่ตั้งจุดส่งมอบสินค้า โดยตั้งอยู่ ณ บริเวณห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของการบินกรุงเทพ ชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น

ทางบริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ขอชี้แจงว่า ถึงแม้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ทอท. ได้เคยพิจารณาดำเนินการไปในอดีต แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ยังคงยืนยันที่จะรักษาสิทธิโดยชอบธรรมทั้งตามกฎหมายและตามที่ได้ลงนามไว้ในสัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ฯ หากปรากฏในภายหลังว่าการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้กระทบต่อสิทธิตามสัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ไม่ว่าประการใดแล้ว ทางบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ต่อไป

สุดท้าย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ ยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิตามสัญญาฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกระบวนการ ภายใต้กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดย ทอท. ทุกประการ ดังนั้น หากเกิดกรณีใดๆ ก็ตามที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิโดยชอบของบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหายแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัทฯ จนถึงที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ลงชื่อ นายสมบัตร เดชาพานิชกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

[scribd id=346803580 key=key-SImQdyqG1f16MKw4qh6e mode=scroll]