ThaiPublica > เกาะกระแส > คนร. แจงความคืบหน้าแก้ปัญหา 7 รัฐวิสาหกิจ พร้อมปรับ SME Bank ออกจากแผนฟื้นฟู

คนร. แจงความคืบหน้าแก้ปัญหา 7 รัฐวิสาหกิจ พร้อมปรับ SME Bank ออกจากแผนฟื้นฟู

19 เมษายน 2017


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร. ได้เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สรุปได้ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง คนร. รับทราบเป้าหมายการแก้ไขปัญหาในปี 2560 และความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

คนร. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของ ธพว. โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดย ธพว. มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของการปล่อยสินเชื่อใหม่ และการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หาก ธพว. ดำเนินการได้ดีตามแผนต่อไป

ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจพิจารณาให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานของ ธพว. ตามปกติ ในส่วนของ ธอท. มีผลการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย และให้เร่งเจรจาพันธมิตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่ ธอท.

ธุรกิจสื่อสาร ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท)

คนร. เห็นชอบในหลักการให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท จัดตั้งบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท และก้าวสู่ความสามารถในการแข่งขันโดยการลงความซ้ำซ้อนในการลงทุนในระยะยาว โดยให้บริษัทที่จะจัดตั้งมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานเทียบเท่ากับบริษัทเอกชนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยให้เสนอตามขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทลูกต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำกับดูแลให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และการจัดตั้งบริษัทลูกข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และได้รับทราบการดำเนินโครงการ Internet หมู่บ้านของ บมจ. ทีโอที โดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และแล้วเสร็จทั้งหมด 2,500-3,000 หมู่บ้าน ภายในปีนี้ ซึ่ง บมจ. ทีโอที สามารถประหยัดต้นทุนในโครงการได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ธุรกิจขนส่งได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)คนร. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขสมก. รฟท.และ บกท. โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดย คนร. เน้นย้ำให้

    1) บกท. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้เพิ่มเติม โดยทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
    2) ให้ รฟท. ดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ และผลักดันให้มีการบริหารทรัพย์สิน (ที่ดิน) ของ รฟท. ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้คงค้างทั้งหมดได้
    และ 3) ให้ ขสมก. เร่งจัดซื้อรถโดยสารที่ได้ยกเลิกไปและปรับปรุงสภาพรถให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

โดย คนร. ได้กำชับให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง ให้เป็นไปตามมติ คนร. พร้อมทั้ง คนร. ให้กำหนดเป้าหมายตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง เป็นตัวชี้วัด (KPI) ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเจ้าสังกัดด้วย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

2. คนร. รับทราบความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยืนยันร่างพระราชบัญญัติภายในสิ้นเดือนเมษายน 2560 ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป