ThaiPublica > คอลัมน์ > จาก “สัญญาอัจฉริยะ” สู่ “องค์กรอัตโนมัติกระจายศูนย์” (decentralized autonomous organization – DAO) > ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199

ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199

12 กันยายน 2016


ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199

ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199

ป้ายคำ :