ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199

ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199

ความแตกต่างระหว่าง DAO, DA และ DO ที่มาภาพ: http://www.slideshare.net/wenyingng/bitcoin-20-47421199