ThaiPublica > เกาะกระแส > เปลี่ยนชื่อ “มูลนิธิราชภักดิ์” ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ “อุดมเดช” ยังนั่งเป็นประธาน

เปลี่ยนชื่อ “มูลนิธิราชภักดิ์” ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ “อุดมเดช” ยังนั่งเป็นประธาน

5 มกราคม 2016


อุทยานราชภักดิ์
อุทยานราชภักดิ์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามใน “ประกาศนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มมูลนิธิราชภักดิ์” อาศัยอำนาจตามมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อ “มูลนิธิราชภักดิ์” (จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558) เป็น “มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการมูลนิธิ ที่มี 6 คน เพิ่มเป็น 11 คน แต่ยังมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) ในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ เหมือนเดิม

รายชื่อกรรมการ “มูลนิธิราชภักดิ์”

 1. พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร ประธานกรรมการ
 2. พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ
 3. พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการ
 4. พล.ท. สุทัศน์ จารุมณี กรรมการ
 5. พ.อ. ชูชาติ สุกใส กรรมการและเหรัญญิก
 6. พ.อ. สุชาติ พรมใหม่ กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อกรรมการ “มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

 1. พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร ประธานกรรมการ
 2. พล.อ. ศุภวุฒิ อุตมะ รองประธานกรรมการ
 3. พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการ
 4. พล.ท. สุทัศน์ จารุมณี กรรมการ
 5. นายไพศาล พืชมงคล กรรมการ
 6. น.ส.มรกต ณ เชียงใหม่ กรรมการ
 7. น.ส.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล กรรมการ
 8. นายชยุต ภวภานันท์กุล กรรมการ
 9. พล.อ. ประสูตร รัศมีแพทย์ กรรมการและเหรัญญิก
 10. พล.อ. พอพล มณีรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
 11. พ.อ. สมชาย กุลภควา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันเดียวกันนี้ ยังไม่พบว่า มีการเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนกรุงเทพมหานครดังกล่าวแต่อย่างใด

มีเงินเหลือ 106 ล้าน – ผบ.ทบ. เคยระบุไม่ให้มูลนิธิดูแลอุทยาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “มูลนิธิราชภักดิ์” เป็นนิติบุคคลซึ่ง พล.อ. อุดมเดช กับพวก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยปัจจุบันมูลนิธิมีเงินจำนวน 106 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน เคยออกมาระบุว่า กองทัพบก (ทบ.) จะบริหารจัดการอุทยานราชภักดิ์เอง ไม่ให้มูลนิธิดังกล่าวเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด เนื่องจากจัดสร้างขึ้นในที่ดินของกองทัพบก

ข้อมูลจากการเปิดเผยของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ที่มี พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัด กห. เป็นประธาน ระบุว่า อุทยานราชภักดิ์มีเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนับพันล้านบาท แบ่งเป็นรายรับทั้งหมด 1,211 ล้านบาท ประกอบด้วยงบกลาง 63 ล้าน เงินบริจาคที่อยู่ในบัญชีกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 802 ล้าน เงินบริจาคในมูลนิธิราชภักดิ์ 106 ล้าน และงบประมาณของ ทบ. 150 ล้าน และรายจ่ายทั้งหมด 965 ล้าน ประกอบด้วยงบกลาง 63 ล้าน เงินบริจาคที่อยู่ในบัญชีกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 752 ล้าน และงบประมาณของกองทัพบก 150 ล้าน คงเหลือ ทั้งหมด 156 ล้าน แบ่งเป็นเงินบริจาคที่อยู่ในกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 50 ล้านบาท และเงินบริจาคในมูลนิธิราชภักดิ์ 106 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาพล.อ. ชัยชาญ ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีอำนาจจำกัด ทำให้ไม่สามารถสรุปประเด็นทุจริตในโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการหักหัวคิวโรงหล่อจากการหล่อพระบรมรูปบูรพกษัตริย์ได้ ทำให้ข้อสงสัยเรื่องนี้ยังคงมีอยู่ต่อไป

วันเดียวกัน พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวภายหลังเข้าทำงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวันแรกหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ว่า ป.ป.ช. มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ แต่ขั้นตอนการตรวจสอบคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย