ThaiPublica > เกาะกระแส > หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ให้ “ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ” พ้นหน้าที่ประธาน ป.ป.ช. เปิดทางเลือกคนใหม่

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ให้ “ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ” พ้นหน้าที่ประธาน ป.ป.ช. เปิดทางเลือกคนใหม่

10 ธันวาคม 2015


นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ: http://news.voicetv.co.th/thailand/190650.html
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ: http://news.voicetv.co.th/thailand/190650.html

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.

โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว มีสาระสำคัญ 2 ประเด็น

 1. ให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 28/2558 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
 2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการประชุมกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งชุดเก่า 4 คน และชุดใหม่อีก 5 คน เพื่อเลือกให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ แล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติ (สนช.) รับทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุที่หัวหน้า คสช. ต้องออกคำสั่งฉบับนี้ เนื่องมาจากก่อนหน้านี้เคยออกคำสั่ง คสช. ถึง 2 ฉบับ คือ คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 12/2558 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 28/2558 ต่ออายุให้นายปานเทพ ซึ่งเดิมต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เพื่อให้การสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ เกิดขึ้นไปในคราวเดียวกันกับการสรรหาคนที่จะมาแทนกรรมการ ป.ป.ช. อีก 4 คน ได้แก่ นายวิชา มหาคุณ, นายวิชัย วิวิตเสวี, นายภักดี โพธิศิริ และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2558

โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย พล.อ. บุณยวัจน์ เครือหงส์, พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ, นายวิทยา อาคมพิทักษ์, นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ โดยที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบรายชื่อนี้ไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

เริ่มทำงาน ป.ป.ช .ชุดที่ 4 – บางคนอยู่ในตำแหน่งถึงปี 67

สำหรับการคัดเลือกประธานกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ จะเป็นการเปิดศักราชการทำงานใหม่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่ 4 โดยไม่มีบุคคลจากชุดที่ 3 ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 19 หลงเหลืออยู่เลย

– คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่ 1 มีนายโอภาส อรุณินท์ เป็นประธาน ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2542-2546

– คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่ 2 มี พล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ เป็นประธาน ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2547-2548 (พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษา พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี เปลี่ยนโทษเป็นรอลงอาญา 2 ปี ในคดีขึ้นค่าตอบแทนให้กับตนเอง)

– คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดที่ 3 มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธาน ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2549-2558

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลอื่น อาทิ ลาออก อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ฯลฯ เป็นต้น โดยหากพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบันทั้ง 9 คน จะมีคนที่พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2562 ไปจนถึงปี 2567 ประกอบด้วย

1. กรรมการ ป.ป.ช. ชุดเก่า

 • นายปรีชา เลิศกมลมาศ (พ้นจากตำแหน่งปี 2562, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
 • พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง (พ้นจากตำแหน่งปี 2564, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
 • นายณรงค์ รัฐอมฤต (พ้นจากตำแหน่งปี 2565, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
 • นางสาวสุภา ปิยะจิตติ (พ้นจากตำแหน่งปี 2566, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

2. กรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหม่

 • พล.อ. บุณยวัจน์ เครือหงส์ (พ้นจากตำแหน่งปี 2565, อายุครบเจ็บสิบปีบริบูรณ์)
 • พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ (พ้นจากตำแหน่งปี 2567, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
 • นายวิทยา อาคมพิทักษ์ (พ้นจากตำแหน่งปี 2567, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
 • นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร (พ้นจากตำแหน่งปี 2563, อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์)
 • นางสุวณา สุวรรณจูฑะ (พ้นจากตำแหน่งปี 2567, ครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

สำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุไว้ว่า ในปัจจุบัน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะได้ค่าตอบแทน 119,920 บาท/เดือน แบ่งเป็นเงินเดือน 74,420 บาท/เดือน และเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท/เดือน ส่วนกรรมการ ป.ป.ช. จะได้ค่าตอบแทนรวม 115,740 บาท/เดือน แบ่งเป็นเงินเดือน 73,240 บาท/เดือน และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท/เดือน ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ