ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เปิดงบประชาสัมพันธ์ทำเนียบเสาชิงช้า 4 ผู้ว่าฯ กทม. ใช้เงิน 2,420 ล้าน – ยุค “สุขุมพันธุ์” 913 ล้าน เน้นทีวี-วิทยุ

เปิดงบประชาสัมพันธ์ทำเนียบเสาชิงช้า 4 ผู้ว่าฯ กทม. ใช้เงิน 2,420 ล้าน – ยุค “สุขุมพันธุ์” 913 ล้าน เน้นทีวี-วิทยุ

22 กรกฎาคม 2015


580719สุขุมพันธุ์
ป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี

“กรุงเทพมหานคร” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษที่มีกฎหมายเฉพาะของตัวเอง คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็คือ “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชากรกรุงเทพ 5.7 ล้านคน (เฉพาะที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

ภารกิจของกรุงเทพฯ มีความหลากหลาย ทั้งจัดการศึกษา แก้ปัญหาจราจร ส่งเสริมการกีฬา แก้ปัญหาขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคุมอาคาร ฯลฯ ทำให้มีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารกับประชากรอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพฯ ถูกวิจารณ์มักใช้ไปในการโฆษณาตัวผู้บริหารกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นนักการเมืองเสีย มากกว่าใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่คนกรุงเทพฯ ควรรู้

ในระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ สตง. ประมวลผลจากหน่วยรับตรวจ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 135 ได้เปิดเผยข้อมูลการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพฯ (นับเฉพาะสำนักปลัดกรุงเทพฯ ประเภทสัญญาโฆษณาและเผยแพร่) ตั้งแต่ปี 2543-มิถุนายน 2558 รวม 485 สัญญา รวมเป็นเงิน 2,029 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 156.16 ล้านบาท(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)

งบประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

โดยช่วงเวลาดังกล่าว คาบเกี่ยวระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯ กรุงเทพ รวม 4 คน ได้แก่ นายพิจิตต รัตตกุล (3 มิถุนายน 2539-22 กรกฎาคม 2543), นายสมัคร สุนทรเวช (23 กรกฎาคม 2543-28 สิงหาคม 2547), นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (29 สิงหาคม 2547-19 พฤศจิกายน 2551) และ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร (11 มกราคม 2552-ปัจจุบัน)

โดยปีที่กรุงเทพฯ ใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ ปี 2547 มีจำนวนสัญญาทั้งสิ้น  100 สัญญา รวมเป็นเงิน 481.88 ล้านบาท โดยปีนั้นมีผู้ว่าฯ กรุงเทพ 2 คน ได้แก่ นายสมัคร และนายอภิรักษ์

ส่วน ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กรุงเทพคนปัจจุบัน นับแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2552 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558 รวมเวลา 5 ปีครึ่ง ใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 118 สัญญา รวมเป็นเงิน 913,833,977 ล้านบาท

หากแยกประเภทการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุค ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ พบว่า

– ใช้ “จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่” มากที่สุด รวม 65 สัญญา เป็นเงิน 604.43 ล้านบาท

– ใช้ “จ้างเผยแพร่” หรือซื้อสื่อ รวม 24 สัญญา เป็นเงิน 168.1 ล้านบาท

– ใช้ “จ้างผลิตสื่อ” รวม 14 สัญญา เป็นเงิน 62.08 ล้านบาท

– ใช้ “จ้างจัดกิจกรรม” หรือออร์กาไนซ์ รวม 13 สัญญา เป็นเงิน 46.21 ล้านบาท

โดยมีงบที่ “ระบุประเภทไม่ได้” รวม 2 สัญญา เป็นเงิน 34 ล้านบาท

โดยคู่สัญญาที่รับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพฯ มากที่สุด 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย 1.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงิน 203.55 ล้านบาท 2.สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รวมเป็นเงิน 185.05 ล้านบาท 3.บริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด หรือวิทยุ สวพ.91 FM รวมเป็นเงิน 20.50 ล้านบาท 4.บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20.34 ล้านบาท และ 5.บริษัท แฟลชนิวส์ จำกัด หรือ Business Radio FM97 รวมเป็นเงิน 18.4 ล้านบาท

งบประชาสัมพันธ์กรุงเทพ

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญคือการสร้างกลไกในการกำกับดูแลการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จะไม่ครอบคลุมถึงกรุงเทพฯ ที่เป็น อปท.รูปแบบพิเศษ

โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิก สปช.ด้านสื่อสารมวลชน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุว่า หากให้ร่าง พ.ร.บ.นี้ รวมถึงการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ อปท. ด้วย เกรงว่าจะทำให้คณะกรรมการกำกับดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีงานมากเกินไปจนกลายเป็นคอขวด แล้วอาจทำให้กลไกการกำกับดูแลการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่มีประสิทธิภาพ

โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุค ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ที่ใช้งบมากที่สุด 5 ลำดับแรก

– โครงการ “จ้างทำงานผลิตและเผยแพร่รายการทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพฯ ทางช่องโทรทัศน์กรุงเทพมหานครผ่านดาวเทียม Metro โทรทัศน์มหานคร” วงเงิน 77.91 ล้านบาท คู่สัญญา บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

– โครงการ “จ้างทำงานผลิตและเผยแพร่รายการทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพฯ ทางช่องโทรทัศน์กรุงเทพมหานครผ่านดาวเทียม Metro โทรทัศน์มหานคร” วงเงิน 74.76 ล้านบาท คู่สัญญา บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

– โครงการ “จ้างดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพฯ ทางช่องโทรทัศน์กรุงเทพ” วงเงิน 53.47 ล้านบาท ไม่ระบุชื่อคู่สัญญา

– โครงการ “จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพฯ ทางช่องโทรทัศน์กรุงเทพ” วงเงิน 45 ล้านบาท คู่สัญญา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

– โครงการ “จ้างเหมาผลิตพร้อมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการมหานครแห่งความสุข” วงเงิน 30 ล้านบาท คู่สัญญา สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5